Concurs post referent III – serviciul A.T.A.I.

January 26, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 17.02.2017 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • Referent  III -1 post vacant pe perioada nedeterminata- Serviciul A.T.A.I

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a) cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d) copia livretului militar-daca este cazul;

e) carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;

f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae;

i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ( ex.copii acte stare civila);

j) dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

In cazul documentului prevazut la litera f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi din mun. Iasi, str.Elena Doamna, nr.49, – Biroul R.U.N.O.S., telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 08 februarie 2017

 

C. Conditii generale si specifice de participare la concurs:

Conditii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011:

a). are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b). cunoaste limba romana scris si vorbit;

c). are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d). are capacitate deplina de exercitiu;

e). are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f). indeplineste conditiile de studii si dupa caz ,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

a) studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de  licenta : Stiinte sociale, stiinte economice,stiinte juridice,stiinte ingineresti

b) vechime in  specialitatea studiilor absolvite  minim 6 luni;

c) cunostinte operare P.C, cunostinte operare SEAP certificare;

d) competenta in achizitii publice (certificate Expert achizitii publice) constituie avantaj,/Cunostinte  teoretice si practice din domeniul achizitiilor publice;

D. Probele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:

 • Selectia dosarelor de inscriere in data de 09.02.2017
 • Proba scrisa – 17.02.2017 -ora 10.00
 • Interviul in data de 23.02.2017 – ora 10.00

Toate probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”Iasi,str. Elena Doamna ,nr.49

Relatii suplimentare si bibliografia de concurs se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi , str.Elena Doamna, nr.49  la biroul R.U.N.O.S.-telef. 0232/210390-interior 210 sau 203


TEMATICA si  BIBLIOGRAFIA

Pentru  concursul din data de 17.02.2017 , ora 10.00, pentru ocuparea unui post Referent III cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul –Serviciului ATAI

Tematica de concurs:

 1.  Achizitiile publice. Dispozitii generale, obiect, scop şi principii.
 2. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
 3. Modalităţi de atribuire a contractelor de achizitii publice;
 4. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire;
 5. Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru;
 6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică;
 7. Contravenţii şi sancţiuni;
 8. Dispoziţii tranzitorii şi finale;
 9. Achiziţiile sectoriale;
 10. Atribuirea contractelor privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 11. Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 12. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 13. Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. Reforma in domeniul sanatatii;

 

Bibliografie de concurs:

 1. Legea 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 2. Legea 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale;
 3. Legea 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 4. Legea 101 din 19 mai 2016  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 5. Hotarare nr.395 din 02 Iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr. 95 /2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 

 

 

             

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,