Anunt concurs posturi fochist si electrician

October 16, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 07.11.2017 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

• Muncitor calificat (fochist ) -1 post cu norma intreaga, definitive vacant- Serviciul A.T.A.I
• Muncitor calificat (electrician)- 1 post cu norma intreaga, definitive vacant- Serviciul A.T.A.I

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a). cerere de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;
b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;
c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;
d). copia livretului militar-daca este cazul;
e). carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;
f). cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h). curriculum vitae;
i). alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ( ex.copii acte stare civila);
j). dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
In cazul documentului prevazut la litera f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor ,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale ,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi din mun. Iasi ,str.Elena Doamna ,nr.49, –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.
Data limita de depunere a dosarelor : 27.10.2017

C. Conditii generale si specifice de participare la concurs:
-Conditii generale ,conform art.3 din H.G. nr.286/2011:

a) are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;
f) indeplineste conditiile de studii si dupa caz ,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

a) diploma calificare electrician (pentru postul de electrician ) ; minim 6 ani vechime in meserie ;
b) diploma calificare fochist (pentru postul de fochist); minim 6 ani vechime in meserie;

D. Probele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:
• Selectia dosarelor de inscriere in data de 30.10.2017
• Proba scrisa – 07.11.2017 – ora 10.00
• Interviul in data de 13.11.2017 – ora 10.00

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :
Data limita de depunere a dosarelor de concurs
27.10.2017
Data selectiei de dosare
30.10.2017
Data afisarii rezultatului selectie de dosare
31.10.2017
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare
01.11.2017
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind selectia de dosare
02.11.2017
Data probei scrise
07.11.2017
Data afisarii probei scrise
08.11.2017
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise
09.11.2017
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba scrisa
10.11.2017
Data probei interviu
13.11.2017
Data afisarii rezultatului probei interviu
14.11.2017
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei interviu
15.11.2017
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind interviul
16.11.2017
Data afisarii rezultatului final al concursului
20.11.2017

Toate probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”Iasi,str. Elena Doamna ,nr.49

Relatii suplimentare si bibliografia de concurs se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi , str.Elena Doamna, nr.49 la biroul R.U.N.O.S.-telef. 0232/210390-interior 210 sau 203


BIBLIOGRAFIE şi TEMATICĂ CONCURS –  FOCHIST

 1. Ordin nr. 1007/2010 – pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 “Aparate de încălzit alimentate cu combustibil gazos cu puteri nominale < 400 kW”, PT C2-2010 “Arzătoare cu combustibili gazoşi ” PT C9-2010 „Cazane de apa calda si cazane de abur” sectiunea a 4-a şi PT C11-2010 “Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor”, Anexa 1;
 2. Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă (Cap. IV -Obligaţiile lucrătorilor);
 3. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice, Cap. II – Norme generale de conduită profesională a personalului;
 4. Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată (Cap. II – Secţiuniea a 6-a – Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului);
 5. Legea nr. 64/2008 – privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata.

 


BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA – ELECTRICIAN

Bibliografie:

 1. Electroenergetica – Manual pentru electricieni – editura AREL – Bucuresti 2009 – dr.ing.dipl.Fita Nicolae Daniel, dr.ing.dipl.Diodiu Lucian;
 1. „Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor” indicativ I7/2011;
 1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123 din 10.07.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 16.07.2012;
 2. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (se pot studia manualele şi cărţile din literatura tehnică de specialitate);
 1. Agenda electricianului, Editura tehnica, Autor ing.E.Pietrareanu;
 2. Standard ocupational electrician echipamente electrice si energetice;
 3. Profil ocupaţional electrician de întreţinere şi reparaţii, cod COR 741307;
 4. Legea 319/2006 a securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ;
 5. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 6. Hotararea nr.11461/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

Tematica probei de concurs pentru postul de electrician:

 1. Instalatii electrice de iluminat;
 2. Instalatii de curenti slabi;
 3. Metode si mijloace de prevenire a elecrocutarii;
 4. Instalatii de legare la pamant;
 5. Bransamente electrice aeriene si subterane;
 6. Scurtcircuite, supracurenti si supratensiunini in retelele electrice;
 7. Linii electrice aeriene;
 8. Masurari electrice;
 9. Sigurante fuzibile de joasa si inalta tensiune;
 10. Retele electrice (clasificare si regim de functionare);
 11. Norme de securitate si sanatate in munca;
 12. Obligatiile generale ale lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;
 13. Cerinte minime aplicabile instalatiilor si echipamentelor de munca electrice;
 14. Protectii pentru asigurarea securitatii;
 15. Protectia impotriva supracurentilor;
 16. Verificarea si intretinerea instalatiilor electrice (Verificarea periodica)
 17. Cunoaştere legislaţia PSI, Situaţii de Urgenţă, Protecţia Muncii.