Anunt angajare fara concurs-selectie dosare-medic primar epidemiolog

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi , angajeaza fara concurs- prin selectie de dosare  ,un medic primar epidemiolog,cu norma intreaga,perioada determinata ,conform art.21,legea 136/2020 coroborat cu prevederile Legii nr.55/2020,art.27;

  • 1 medic primar epidemiolog –in cadrul Compartimentului pentru supravegherea ,prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale

Dosarul de angajare va cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere  de angajare  in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c) copie documente studii :copie diploma medic si adeverinta/certificate de confirmare in gradul profesional;

d) copia a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si asigurare malpraxis;

e) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la  art.455 alin.(1),lit.d) ,e)sau f) ,la art.541 alin.(1) ,litd). Sau e),respectiv la art.628 ,alin(1) ,lit.d) sau e). din Legea nr.95/2006 privind referma in domeniul sanatatii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

f) declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g) declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat la o alta institutie publica sau private si nu se afla in situatie de carantina sau izolare;

h) copie carte munca,adeverinta care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor in copie;

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j) curriculum vitae;

k) alte documente relevante pentru angajare ( ex.copii acte stare civila);

l) dosar plic;

Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro, urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.

Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 18.02.2021 – orele 15.00 

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 19.02.2021 – ora 10.00
  • Afisare rezultate selectie dosare – 22.02.2021 -ora 14.00

Incadrarea candidatului admis se va face incepand cu data de 01.03.2021.

Prezentul anunt se afiseaza astazi 10.02.2021 – ora 09.00, pe site-ul unitatii, la avizier.

 

MANAGER,
DR. MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S,
Jr. Popa Raluca

Leave a reply