Anunt angajare medic specialist specializare neonatologie – in cadrul Sectiei Neonatologie

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi , angajeaza fara concurs, prin selectie de dosare  ,in conformitate cu art.16. CAP.III ,Anexa 1 din Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 pe perioada determinata de 6 luni , si a Ordonantei de urgenta nr.40/2020 ,art.3 ,alin (1) ,u:

– 1 medic specialist specializare neonatologie –in cadrul Sectiei Neonatologie

Dosarul de angajare va cuprinde urmatoarele documente

a).cerere  de angajare  in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c). copie documente studii :copie diploma medic si adeverinta/certificate de confirmare in gradul profesional;

d). copia a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si asigurare malpraxis;

e).Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la  art.455 alin.(1),lit.d) ,e)sau f) ,la art.541 alin.(1) ,litd). Sau e),respectiv la art.628 ,alin(1) ,lit.d) sau e). din Legea nr.95/2006 privind referma in domeniul sanatatii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

f). Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 a Ordinului 869/2015;

f).  declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h). curriculum vitae;

i). alte documente relevante pentru angajare ( ex.copii acte stare civila);

j). dosar plic;

Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro, urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.

Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor : 16.04.2020  –orele 14.00

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 21.04.2020 – ora 10.00
  • Afisare rezultate selectie dosare -21.04.2020-ora 14.00

Incadrarea candidatului admis se va face incepand cu data de 01.05.2020

Prezentul anunt se afiseaza astazi 09.04.2020-ora 9.00, pe site-ul unitatii , la avizier.

MANAGER,
DR. MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S,
Jr. Popa Raluca

Leave a reply