Anunt angajare pentru postul de Economist IA – Biroului Financiar-Contabil

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi , angajeaza fara concurs , prin selectie de dosare,in conformitate cu art.27,alin.1  Legea 55/ 2020 ,pe perioada determinata  ,personal contractual pentru urmatoarea functie vacanta de executie:

 – 1 post economist IA–in cadrul Biroul Financiar Contabilitate

Dosarul  va contine urmatoarele documente:

a).cerere  de angajare adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d). copia livretului militar-daca este cazul;

e). carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;

f).  declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (cazier judiciar);

g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h). curriculum vitae;

i). alte documente relevante  ( ex.copii acte stare civila);

j). dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro, urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.

Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,tel. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor : 22.07.2020  –orele 14.00

Conditii generale si specifice:

a). are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b).cunoaste limba romana scris si vorbit;

c).are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d). are capacitate deplina de exercitiu;

e).are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f).indeplineste conditiile de studii si dupa caz ,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

a). studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de  licenta-stiinte economice.

b).vechime in  specialitatea studiilor: minim 6 ani  6 luni vechime in activitate;

c). cunostinte operare PC;

d).experienta intr-un post similar (in contabilitate bugetara) – reprezinta un avantaj.

Calendar desfasurare selectie dosare:

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 23.07.2020 – ora 10.00.
  • Afisare rezultate selectie dosare – 23.07.2020 – ora 12.00.
  • Afisare rezultate finale – 24.07.2020 – ora 12.00.

In situatia in care se depun mai multe dosare ,iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba interviu.

Prezentul anunt se afiseaza astazi 17.07.2020 – ora 10 .00, pe site-ul unitatii  si la avizier.

MANAGER,
DR. MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S.,
Jr. Popa Raluca

Leave a reply