Anunt concurs angajare 1 post vacant Economist IA – Birou Financiar Contabil

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 04.10.2021 ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea urmatoarei functii:

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 -1 post economist IA–in cadrul Biroului Financiar Contabilitate

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, angajeaza prin concurs ,in conformitate cu H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 1. Dosarul  va contine urmatoarele documente:
 2. a) cerere  de angajare adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;
 3. b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;
 4. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;
 5. d) copia livretului militar-daca este cazul;
 6. e) carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;
 7. f) declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (cazier judiciar);
 8. g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. h) curriculum vitae;
 10. i) alte documente relevante  ( ex.copii acte stare civila,etc);
 11. j) dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune  la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi din mun. Iasi, str.Elena Doamna nr.49, –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,tel. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 24.09.2021  – orele 14.00

 1. Conditii generale si specifice:

– Conditii generale ,conform art.3 din H.G. nr.286/2011:

 1. a) are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. b) cunoaste limba romana scris si vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si dupa caz ,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;
 7. g) nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

 1. a) studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de  licenta-stiinte economice.
 2. b) vechime in  specialitatea studiilor : minim 6 ani  6 luni vechime in activitate;
 3. c) cunostinte operare PC;
 4. d) experienta intr-un post similar ( in contabilitate bugetara)-reprezinta un avantaj.

 

 1. DProbele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:

Selectia dosarelor de inscriere in data de 27.09.2021 – ora 10.00.

Proba scrisa – 04.10.2021 -ora 10.00.

 • Interviu – 11.10.2021 – ora 10.00.
 • CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :
Data limita de depunere a dosarelor de concurs 24.09.2021
Data selectiei de dosare 27.09.2021
Data afisarii rezultatului  selectie de dosare 28.09.2021
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare 29.09.2021
Data rezolvarii contestatiilor -proba selectie dosare 30.09.2021
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind selectia de dosare 01.10.2021
Data probei scrise 04.10.2021
Data afisarii rezultat proba scrisa 05.10.2021
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise 06.10.2021
Data rezolvare contestatii proba scrisa 07.10.2021
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba scrisa 08.10.2021
Data probei interviu 11.10.2021
Data afisarii rezultatului  probei interviu 12.10.2021
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei interviu 13.10.2021
Data rezolvare contestatii interviu 14.10.2021
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind interviul 15.10.2021
Data afisarii rezultatului final al concursului 18.10.2021
 • Toate probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”Iasi, str. Elena Doamna, nr.49
 • Relatii suplimentare si bibliografia de concurs se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi, str.Elena Doamna, nr.49  la biroul R.U.N.O.S.-telef. 0232/210390-interior 210 .

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de economist IA:
1.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul VII — Spitalele si TITLUL VIII- Asigurarile sociale de sanatate;
2.Legea  Contabilitatii 82/1991-republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr.3512/2008, privind documentele financiar contabile;
5. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste;
6. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordin nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice.5. 8. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii (rl), cu modificarile si completarile ulterioare;
10. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, orodonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu completarile si modificarile ulterioare;
11. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv republicat;
12. Ordin nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu – republicare) modificat prin ordinul nr.2332/2017;
13. OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
14. Ordonanta nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare;
15. Legea nr. 98 /2016 privind achizitile publice;
16. Hotarare nr. 395 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
17. Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
18. Ordonanta nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. Legea nr.22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste;
20. Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
21. HG nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sinatate pentru anii 2016-2017;
22. Ordin MSP nr. 1567 din 14 septembrie 2007 privind aprobarea valorilor medii nationale ale indicatorilor de performanta ai managementului spitalului;
23. Ordin nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017 si 2018;
24. Hotararea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018;
25. Ordin MS nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;
26. Ordin MSP nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare cu completarile si modificarile ulterioare;
27. Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

FISA POSTULUI:

POSTUL: ECONOMIST IA

DEPARTAMENTUL: SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

 1. CERINTELE POSTULUI:
  • studii: superioare în profil economic
  • vechime: minim 6 ani 6 luni in specialitate
  • alte cerinte specifice: cunoasterea si folosirea aparaturii de birou (calculator, fax, xerox); cunoasterea tehnoredactarii computerizate si a programelor pentru aceasta —program informatic INFO WORD, ,FOREXEBUG, SOBIS,WORD ,EXCEL,
 2. RELATII:
  • ierarhice: este subordonat directorului financiar-contabil,
  • de colaborare: cu tot personalul din toate sectiile/compartimentele si serviciile din unitate;
  • functionale: cu toate secțiile, compartimentele și serviciile unitații.
 3. PROGRAM DE LUCRU:
  • activitate curentă în cadrul serviciului conform programului de lucru stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare: 8 ore/zi;
  • se pot face și ore suplimentare cind situația solicită acest
 4. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂTI :
  • Atributii specifice:

            Inregistreaza in contabilitate numai documentele care corespund din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau a creditelor de angajament care poarta viza compartimentelor de specilaitate (sigiliul cu sintagma „ Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii”, viza pentru „ Bun de plata”), viza de control financiar preventiv si viza ordonatorului de credite.

 • intocmeste lunar si raspunde de notele de contabilitate pentru evidenta salariilor pe surse de finantare si articole bugetare;
 • inregistreaza operatiunile contabile si raspunde de platile salariilor pe surse de finantare si articole bugetare;
 • inregistreaza in mod corect operatiunile contabile privind conturile bancare deschise la Trezoreria Municipiului lasi, CEC;
 • tine evidenta actelor contractuale incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate lasi si r aspunde de inregistrare;
 • tine evident corecta a sumelor finantate de CAS lasi;
 • tine evident corecta a sumelor facturate comparativ cu sumele finantate in relatia cu CAS lasi;
 • inregistreaza operatiunile contabile privind evidentierea facturilor aferente programelor de sanatate derulate prin CAS lasi;
 • inregistreaza operatiunile contabile privind evidentierea platii furnizorilor aferente programelor de sanatate derulate prin CAS,DSP si borderourilor de plati;
 • intocmeste situatiile lunare,trimestrial e,anuale catre Consiliul Judetean ,DSP,Ministeru1 Sanatatii, cat si programele de sanatate raportate la DSP lasi si a indicatorilor fizici si de eficienta si isi asuma raspunderea ;
 • intocmeste anexele pentru facturarea serviciilor medicale si borderoul de facturi;
 • inregistreaza cronologic notele de intrare receptie la bunuri si servicii pe surse de finantare,centre de cost, in gestiuni distincte create si isi asuma raspunderea ;
 • inregistreaza lunar consumul valoric ,pe surse de finantare;
 • intocmeste la sfarsitul lunii notele de contabilitate pentru operatiunile contabile privind gestiunea de medicamente;
 • urmareste lichidarea debitelor si achitarea la timp a furnizorilor proveniti din operatiile a caror evidenta o executa;
 • executa lucrari – dari de seama contabile de la finele fiecarei,luni, trimestru, bilant anual catre organul ierarhic superior, astfel:

-situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii formular 34-F1110 (Forexbug) respectic Anexa nr.34b-INFOWORLD.

– situatia activelor fixe corporale Nota 35 a-F1105 (Forexbug) respectiv situatia activelor fixe amortizabile Anexa nr.35 a- INFOWORLD.

– situatia activelor fixe necorporale Nota 35 c-F1107 (Forexbug) respectiv situatia activelor fixe neamortizabile Anexa nr.35 a- INFOWORLD.

– situatia stocurilor Nota 37- F 1113 (Forexbug), respectiv situatia stocurilor- INFOWORLD.

-Cont de executie non-trezor F1115 (Forexbug) -INFOWORLD.

-situatia privind chiriile incasate si virate lunar catre Consiliul Judetean Iasi.

-situatia privind evidenta distincta a cazurilor in care au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii (sume recuperate si virate).

 • verifica inregistrarea in unitate a contractelor incheiate cu furnizorii de lucrari, bunuri si
  • intocmeste situatii privind operatiunile detaliate mai sus la cererea oricarui organ ierarhic superior- buget de venituri si cheltuieli, anexe, note de fundamentàre aprobate de conducere;
  • intocmeste instrumentele de plata si documentele de acceptare sau refuz a platii;
  • intocmeste balantele analitice lunare, trimestriale, anuale.
  • urmareste incadrarea in creditele bugetare verificarea lunara a contului analitic cu contul sintetic la conturi la care este necesara analiza periodica;
  • listeaza fisele cont ana1itic,sintetice pe gestiune care sa contina viza – pentru certificarea, regularitatii si legalitatii , le pune la dispozitia Directorului financiar;
  • actualizeaza bazele de date a furnizorilor ,c1ienti1or,creeantelor si aparatura;
  • participa la inventarierea anuala a patrimoniului si ori de cate ori este nevoie;
  • inregistreaza documentele ce stau la baza evidentierii situatilor financiar contabile,participa la receptia si inventarierea bunurilor ,conform deciziei emisa de conduerea spitalului;
  • intocmeste alte situatii privind bunurile si servicii, la cererea oricarui organ ierarhic superior;
  • verifica si avizeaza chitantele si borderourile de incasari care se depun in casieria unitatii;
  • raspunde de concordanta documentelor (datelor) inregistrate in contabilitate cu cele inregistrate in gestiune;

4.1. raspunde de inregistrarea corecta a operatiunilor contabile in programul informatic;

 • mentine legatura cu bancile si cu alte institutii financiare;
 • semneaza si raspunde de instrumentele de incasari si plati (ordine de plata, cec-uri si foi de varsamant),conform deciziei;
 • urmareste in permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia;
 • raspunde de intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate, eliberarea acestora altor persoane, fiind interzisa fara aprobarea prealabila a conducatorului compartimentului financiar;
 • Verifica documentele justificative care stau la baza inregistrarii operatiunilor contabile (facturi,note intrare receptie, borderouri, bonuri consum ), semnatura de primire, viza compartimentului de specialitate, viza pentru controlul financiar preventiv, viza ”bun de plata”;
 • inregistreza documente pentru buna desfasurare a activitatii pe perioadele de concedii odihna a colegilor de birou;
 • raspunde de intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit
 • inregistreaza documentele in ordine cronologica conform consulta informatii necesare oferite de internet;
 • la inregistrarea documentelor verifica 1ega1itatea,exactitatea si regularitatea documentu1ui,cat si a anexelor care fac parte

4.2 Atribuții generale:

 • își desfașoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale si cerințelor postului ;
 • respecta prevederile regulamentului intern si a regulamentului de organizare si functionare și a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 • se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continua si conform cerințelor postului ;
 • respecta confidențialitatea datelor cu care intra in contact;
 • utilizează resursele existente exclusiv în interesul unității;
 • executa orice alte sarcină de serviciu specifice departamentului resurse umane trasate de către șefii ierarhici superiori in limita pregatirii

4.3 Atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă, SU, colectare deșeuri:

 • Fiecare salariat trebuie sa își desfașoara activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa,precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca;
 • sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele din
 • sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor;
 • sa dea relațiile solicitate de către inspectorii de munca și inspectorii
 • să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
 • să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, maşinile, aparatura și echipamentele,potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
 • să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
 • să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare impotriva incendiilor;
 • să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
 • să fumizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor;
 • .să respecte și să aplice normele și regulile de protecție civilă stabilite de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de conducătorii instituțiilor publice;
 • să ducă la îndeplinire măsurile de protecție civilă dispuse, în condițiile legii, de autoritățile competente sau de personalul învestit cu exercițiul autorității publice din cadrul serviciilor publice de urgență;
 • să informeze autoritățile sau serviciile de urgență abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic,prin apelarea numărului 112, despre iminența producerii sau producerea oricărei situații de urgentă despre care iau cunoștință;
 • să informeze serviciile de urgență profesioniste sau poliția, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de muniție sau elemente de muniție rămase

Atribuții privind Sistemul de Management al Calitătii (SMC):

 • respecta procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calitatii;
 • respecta procedurile operationale ale SMC;
 • respecta procedurile caracteristice ale SMC conform fiselor de proces documentate pentru fiecare directie/ serviciu / birou / compartiment in parte;
 • furnizeaza la timp toate documentele si informatiile necesare in vederea desfasurarii in conditii optime ale auditurilor interne si / sau externe pe linie de asigurarea calitatii;
 1. LIMITE DE COMPETENTA
  • gradul de libertate decizionala este limitat de atributiile specifice postului si de dispozitiile legale in vigoare la momentul luarii
 2. SALARIZARE:
  • Salarizarea este în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Salariul de bază este remunerația primită în raport cu munca depusă.orele suplimentare depuse in conditiile in care sunt lucrari ,altele decat cele din lisa postului se compenseaza conform

Pentru neîndeplinirea  necorespunzătoare a sarcinilor dc serviciu răspunde disciplinar, contravențional sau  penal, după caz.
Fisa postului este valabilă pe întreaga perioada de desfășurare a contractului de muncă, putând fi reînnoita în cazul apariței   unor  noi reglementari legale  sau ori de câte ori este necesar.

Avizat,
Sef Birou RUNOS,

Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile (sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le voi suporta in cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi Regulamentului de Ordine Interioară unitatii.

Prezentul anunt se afiseaza astazi 03.09.2021 – ora 10.00, pe site-ul unitatii, la avizier

Aprobat
MANAGER
MARTINESCU GABRIEL

SEF BIROU RUNOS
Jr. Andrievici  Raluca

Leave a reply