Anunt concurs Manager Persoana Fizica

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA”IASI

Organizeaza concurs

In conformitate cu prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.428/19.05.2017,privind aprobarea Regulamentului de Organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spitalele aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi.
Concursul va avea loc la sediul unitatii din Iasi ,str.Elena Doamna,nr.49, in perioada 02.09.2019-17.09.2019,desfasurandu-se in doua etape:

  1. Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs,care va avea loc in data de 09.2019,ora 10.00 , etapa eliminatorie;
  2. Etapa sustinerii publice si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”,pe baza temelor-cadru ,la data de 12.09.2019 ora 10.00;

Calendarul de desfasurare al concursului este:

Locul si data publicarii anuntului de concurs :sediul spitalului,portal posture gov.ro,pagina de internet CJ Iasi,la sectiunea “concurs manager” 02.08.2019
Data limita pana la care se pot depune dossarele de concurs 31.08.2019-ora 14.00
Data verificarii dosarelor 02.09.2019-ora 10.00
Data afisarii rezultatului verificarii dosarelor de concurs 02.09.2019-ora 14.00
Data –limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor 03.09.2019-ora 14.00
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor 04.09.2019-ora14.00
Publicarea proiectelor de management 05.09.2019-11.09.2019
Data sustinerii publice a proiectului de management 12.09.2019-ora 10.00
Data afisarii rezultatului probei sustinerii publice si evaluarii proiectului de management; 12.09.2019-ora 14.00
Dta limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management 13.09.2019-ora 14.00
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba proiectului de management 16.09.2019-ora 14.00
Data afisarii rezultatelor finale ale concursului 17.09.2019-ora 15.00

La concurs au acces persoane fizice care intrunesc cumulative urmatoarele conditii:

a).cunosc limba romana ,scris si vorbit;
b). sunt absolventi ai unei  institutii de invatamant superior medical,economic-financiar sau juridic;
c).sunt absolventi ale unor cursuri de perfectionare in management sau in managementul sanitar,agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii ,ori sunt absolventi ai unui masterat  sau doctorat in management sanitar,economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata ,portrivit legii’
d).au cel putin 2 ani vechime in posturi  prevazute cu studii universitare de lunga durata ,conform legii;
e). nu  au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
f). sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
g). nu au implinit varsta standard de pensionare ,conform legii;

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi,str.Elena Doamna,nr.49 ,la Biroul R.U.N.O.S,pana la data de 31.08.2019 ,ora 14.00,certificandu-se numarul de pagini pe care-l contine dosarul de concurs.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:

a). cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru  care doreste sa candideza;
b). copia certificata pentru conformitate a actului de identitate,aflat in termen de valabilitate;
c).copia certificate pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management  sau management sanitar prevazute  la art.1,alin.(1),lit c). ori a diplomei de  masterat  sau doctorat in management sanitar,economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, portrivit legii.
e). curriculum vitae;
f). adeverinta care atesta vechimea in posture cu studii universitare de lunga durata sau copie certificate pentru conformitate a carnetului de munca;
g). cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Leggii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,republiicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
h).adeverinta din care rezulta ca este apt medical,fizic si neuropsihic;
i).declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1980;
j).copie certificate pentru conformitate a actelor (certificate de casatorie ,etc.)prin care candidatul si-a schimbat numele ,dupa caz;
k). proiectul de management;
l). declarative pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
m).declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatat de catre institutia competenta  existenta conflictului de interese  ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n). declarative pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse  la dosarul de inscriere.

Candidatii  interesati vor putea efectua o vizita in cadru Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna: Iasi,in data de 09.09.2019 ,ora 11.00 ,sub indrumarea directorului  medical pentru a se informa cu privire la problemele de la fata locului.
Mass-media  si  persoanele interesate sa participle la sustinerea publica a proiectului de management ,vor transmite pana la data de 10.09.2019,ora 14.00 ,pe adresa de e-mali: contact@spitalelenadoamna.ro solicitarile  de participare,cu precizarea numelui si prenumelui persoanei interesate.
Participarea persoanelor interesate precum si a mass-media ,se face dupa confirmarea intentiei de participare de catre comisia de concurs.
Orice persoana poate propune intrebari pentru candidate,mentionand candidatul caruia ii este adresata intrebarea ,cu conditia ca aceste intrebari sa aiba legatura cu proiectul de management.
Nu se adreseaza candidatului intrebari referitoare la opiniile sale politice,activitatea sindicala,religie,etnie,sex,stare materiala  si origine sociala.
Intrebarile vor fi adresate prin e-mai la adresa : contact@spitalelenadoamna.ro, pana la data de 10.09.2019. Nu pot fi adresate direct intrebari de catre persoanele aflate in sala unde se desfasoara  proba  de concurs ,cu excepia membrilor comissie de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon  0232/210.390 interior 210

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DR.LIVIU STAFIE

Leave a reply