Anunt concurs post economist IA perioada nedeterminata – Biroul RUNOS

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 13.07.2022 ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii:

  1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
  • 1 post economist IA– post vacant pe perioada nedeterminata- Biroul RUNOS

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;
b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;
c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;
d). copia livretului militar – daca este cazul;
e). carnetul de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor, in copie;
f). cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h). curriculum vitae;
i). alte documente relevante pentru desfasurarea concursului (ex. copii acte stare civila);
j). dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
In cazul documentului prevazut la litera f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor ,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi din mun. Iasi, str. Elena Doamna, nr. 49, – Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 07.07.2022  – orele 15.00

  1. Conditii generale si specifice de participare la concurs:

– Conditii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011:
a). are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;|b). cunoaste limba romana scris si vorbit;
c). are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d). are capacitate deplina de exercitiu;
e). are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate;
f). indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:
a). studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta: stiinte economice;
b). vechime in specialitatea studiilor minim: 6 ani si 6 luni;
c). cunostinte operare calculator;
d). experienta intr-un post similar constituie avantaj;

  1. Probele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:
    • Selectia dosarelor de inscriere in data de 08.07.2022, ora 10.00;
    • Proba scrisa – 13.07.2022, ora 10.00;
    • Interviul in data de 18.07.2022, ora 10.00.

MANAGER,
DR. MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S,
Jr. Andrievici Raluca

Leave a reply