Anunt concurs referent III (S) serviciul ATAI

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 03.12.2019 ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii:

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • 1 post referent III (S)- post vacant pe perioada nedeterminata- Serviciul ATAI(achizitii-tehnic administrativ-investitii)

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a) cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d) copia livretului militar-daca este cazul;

e) carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;

f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae;

i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ( ex.copii acte stare civila);

j) dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

In cazul documentului prevazut la litera f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor ,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale ,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi din mun. Iasi ,str.Elena Doamna ,nr.49, –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor : 22.11.2019  –orele 15.00

 1. Conditii generale si specifice de participare la concurs:

-Conditii generale ,conform art.3 din H.G. nr.286/2011:

a). are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b).cunoaste limba romana scris si vorbit;

c).are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d). are capacitate deplina de exercitiu;

e).are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f).indeplineste conditiile de studii si dupa caz ,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

a). studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de  licenta : stiinte economice, stiinte juridice, stiinte sociale,stiinte ingineresti;

b).vechime in  specialitatea studiilor  minim 6 luni;

c). cunostinte operare calculator;

 1. Probele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:
  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 25.11.2019, ora 10.00;
  • Proba scrisa – 03.12.2019, ora 10.00;
  • Interviul in data de 09.12.2019, ora 10.00.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :

Data limita de depunere a dosarelor de concurs 22.11.2019
Data selectiei de dosare 25.11.2019
Data afisarii rezultatului  selectie de dosare 25.11.2019
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare 26.11.2019
Data rezolvarii contestatiilor -proba selectie dosare 27.11.2019
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind selectia de dosare 27.11.2019
Data probei scrise 03.12.2019
Data afisarii rezultat proba scrisa 04.12.2019
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise 05.12.2019
Data rezolvare contestatii proba scrisa 06.12.2019
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba scrisa 06.12.2019
Data probei interviu 09.12.2019
Data afisarii rezultatului  probei interviu 09.12.2019
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei interviu 10.12.2019
Data rezolvare contestatii interviu 11.12.2019
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind interviul 12.12.2019
Data afisarii rezultatului final al concursului 16.12.2019

Toate probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”Iasi,str. Elena Doamna ,nr.49

Relatii suplimentare si bibliografia de concurs se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi , str.Elena Doamna, nr.49  la biroul R.U.N.O.S.-telef. 0232/210390-interior 210 .

MANAGER,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S,
Jr. Popa Raluca

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE

„ELENA DOAMNA”IASI

Str. Elena Doamna nr. 49, 700398, IAŞI, România

Email: contact@spitalelnadoamna.ro;  elenadoamna@adslexpress.ro

tel.: 0232 / 210390, fax: 0232/210396.

TEMATICA si  BIBLIOGRAFIA

Pentru  concursul din data de 03.12.2019 , ora 10.00, pentru ocuparea unui post Referent III (S) cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul –Serviciului ATAI(Achizitii-tehnic-administrativ-investitii)

Tematica de concurs:

 1. Achizitiile publice. Dispozitii generale, obiect, scop şi principii.
 2. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
 3. Modalităţi de atribuire a contractelor de achizitii publice;
 4. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire;
 5. Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru;
 6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică;
 7. Contravenţii şi sancţiuni;
 8. Dispoziţii tranzitorii şi finale;
 9. Achiziţiile sectoriale;
 10. Atribuirea contractelor privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 11. Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 12. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 13. Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. Reforma in domeniul sanatatii;

Bibliografie de concurs:

 1. Legea 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice (actualizata)
 2. Legea 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale; (actualizata)
 3. Legea 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; (actualizata)
 4. Legea 101 din 19 mai 2016  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; (actualizata)
 5. Hotarare nr.395 din 02 Iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; (actualizata)
 6. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; (actualizata)
 7. Legea nr. 95 /2006 privind reforma in domeniul sanatatii(Titlul VII) (actualizata)

MANAGER,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef  serviciu ATAI
Ing.Macarescu Cornel

FIŞA POSTULUI

NUMELE ANGAJATULUI :

 1. SERVICIUL : Achizitii – aprovizionare
 2. COMPARTIMENTUL : Achiziţii
 3. GRADUL PROFESIONAL AL OCUPANTULUI POSTULUI : Referent III (S) ; cel putin 6 luni vechime
 4. NIVELUL POSTULUI : de execuţie
 5. PUNCTAJUL POSTULUI :a) minim : 3,5 : b)maxim : 4  c)mediu : 3,75.
 6. DESCRIEREA POSTULUI : execută lucrări şi activităţi specifice sectorului achiziţii de : medicamente, materiale sanitare, alimente necesare institutiei ; alte activitati de achizitii asa cum sunt definite legal in / de legislatia in vigoare.
 7. RELATII :
 8. Ierarhice : este subordonat managerului si sefului de serviciu Achizitii
 9. Functionale – cu societatile comerciale, institutii publice care au contracte de achizitii publice incheiate cu spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ²Elena Doamna ” Iasi
 10. De colaborare – cu serviciile si compartimentele din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie ‘Elena Doamna ‘ Iasi
 11. De reprezentare – in limita delegarilor date de conducerea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie ” Elena doamna ” Iasi si / sau seful de servicii Achizitii

 

 1. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI :

8.1. Intocmeste, conform prevederilor legale in vigoare, documentatii de atribuire pentru achizitia de : medicamente, materiale sanitare, alimente necesare institutiei.

8.2. Urmareste de la necesarul planului annual pe sectiunea de care raspunde , pe care il intocmeste in functie de normele in vigoare, modul de publicare a procedurilor in SEAP, caiete de sarcini, date limita, urmarirea executarii procedurilor si rezultatelor obtinute, intocmirea contractelor, informarea gestionarilor cu privire la atribuirea contractelor, urmarirea comenzilor, livrarilor, cantitativ si valoric, derularea contractelor de achizitii pentru  aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, alimente necesare institutiei.

8.3. Participa la comisii de evaluare privind atribuirea contractelor de achizitiii publice de catre institutie.

8.4. Participa la comisii de receptie a produselor achizitionate de institutie, utilitati ( medicamente, materiale sanitare, alimente), avand grija ca produsele sa corespunda cu mostrele de la licitatii, in caz contrar se va face Proces verbal de refuz al marfii, care nu corespunde cu calitatea contractata.

8.5.  Intocmirea notelor de comenzi si a comenzilor pe baza planului de aprovizionare si a proceselor verbale de selectiii oferte in vederea aprovizionarii

8.6. Urmareste stocurile de produse la : medicamente, materiale sanitare, alimente ale institutiei si raspunde de aprovizionarea ritmica si fara intreruperi  cu aceste tipuri de produse si servicii.

8.7. Participa la comisiile de inventariere a bunurilor din proprietatea institutiei.

8.8. Prezinta spre avizare sefului de serviciu achizitii – plata facturilor de procurare si toate documentele legale aferente ( receptii, bonuri de transport, etc) pentru medicamentele, materialele sanitare, alimente.

8.9. Urmareste folosirea rationala a resurselor materiale si a serviciilor in cadrul institutiei propunand prin referate scrise inaintate sefului de serviciu achizitii, propuneri privind optimizarea acestora.

8.10. Are grija ca toate bunurile mobile si imobile proprietate a institutiei sa fie utilizate legal si sa nu fie instrainate sub nici o forma fara aprobarea conducerii.

8.11. Indruma si controleaza activitatea administrativ – gospodareasca  a unitatii  si propune masurile necesare pentru  intretinerea , modernizarea sau schimbarea utilajului gospodaresc.

8.12. Urmareste exploatarea in conditii optime a mijloacelor de transport atit in vederea  asigurarii unui consum optim de carburant, cit si pentru acoperirea zilnica a acestui tip de activitate.

8.13. Organizarea activitatii de transport – achizitionare a autovehiculelor, inscrierea acestora la organele de politie, efectuarea rodajului si raspunde de : controlul zilnic , reviziile tehnice, reparatiile curente si capitale ale autovehiculelor.

8.14. Participarea la stabilirea necesarului  de investitii :constructii, consolidari, cladiri, igienizare.

8.15. Organizarea si raspunderea pentru asigurarea pazei.

8.16. Participa la intocmirea planului de achizitii publice anual al institutiei conform bugetului aprobat pentru : medicamente, materiale sanitare, alimenmte necesare institutiei ; urmarind ca achizitia acestor produse sa nu dapaseasca nejustificat valorile alocate.

8.17. Executa lucrari de arhivare a dosarelor de achizitii publice finalizate pe care le-a gestionat.

8.18. Respecta normele de protectie a muncii si P.S.I. in vigoare.

8.19. Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara Aa Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna ‘ si ale Codului Muncii.

8.20. Raspunde de exactitatea si corectitudinea datelor furnizate in legatura cu activitatile derulate si/sau care au legatura cu acestea.

8.21. Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor, informatiilor.

8.22. Raspunde de realizarea tuturor sarcinilor de serviciu din fisa postului si a celor incredintate de seful de serviciu conform preagatirii profesionale.

8.23. Executa toate operatiile si activitatile implicate in licitatiile electronice de produse si servicii  conform prevederilor  legale in vigoare ; fiind reprezentantul institutiei in cadrul licitatiilor electronice.

8.24. Emite propuneri de contracte pentru achizitia de : medicamente , materiale sanitare, alimente pentru valori mai mici de 10.000 euro ( sau conform legilor in vigoare) cu trei variante de oferte ; inclusiv a angajamentelor bugetare  aferente.

8.25. Intocmeste baza de date cu furnizoriide : medicamente, materiale sanitare, alimente necesare institutiei.

8.26. Executa si alte activitati ( sarcini) de serviciu incredintate de manager si sau seful de serviciu achizitii conform pregatirii profesionale.

Leave a reply