ANUNT concurs Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Financiar-Contabil

Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi organizează concurs  pentru ocuparea funcţiei de  Director Financiar-Contabil, în conformitate cu art. 181 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, OMS nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare şi Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr.921/09.11.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director din spitalele subordonate Consiliului Județean Iasi.
Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Elena Doamna” , din loc. Iaşi, strada Elena Doamna,  Nr.49 , jud. Iaşi.
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice de participare:

Criterii generale:

 1. Au domiciliul stabil în România;
 2. Nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității,de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. Nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. Sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. Au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 1. a) Cererea de înscriere;
 2. b) Copie de pe actul de identitate;
 3. c) Copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) Curriculum Vitae;
 5. e) Adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor după caz;
 6. f) Cazierul judiciar;
 7. g) Declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită în lege;
 8. h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. i) Proiectul de specialiate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 07.01.2020, ora 15.00.

Cerințele privind tehnoredactarea proiectului de specialitate: trebuie să conțină maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14  și trebuie să fie depus la înscriere.

Concursul cuprinde următoarele probe:

 1. Etapa de selecţie a dosarelor de concurs care este eliminatorie se desfășoară:

–În data de 08.01.2020, ora 10.00, iar rezultatul selecției de dosare se afișează la sediul unității și pe site-ul unității la ora 15.00.

Termenul în care se pot depune contestații privind selecția dosarelor este 09.01.2020, între 8.00 – 15.00.

Soluționarea contestațiilor depuse pentru selecția dosarelor: 10.01.2020.

 1. Etapa de susţinere a probelor de evaluare:

Proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului, organizată în data de 16.01.2020,  cu începere de la  ora 10.00 ;

Afișarea rezultatului la proba scrisă: 16.01.2020 — ora 15.00;

Termenul în care se pot depune contestații la proba scrisă : 17.01.2020, între orele 8.00 – 15.00;

Soluționarea contestațiilor  probei scrise : 20.01.2020;

Afișarea rezultatelor contestațiilor  probei scrise: 20.01.2020, ora 15.00;

– Proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată în data de 21.01.2020, cu începere de la ora 10.00;

Afișarea rezultatului probei de susținere a proiectului de specialitate: 21.01.2020, ora 15.00;

Termenul în care se pot depune contestații la proba de susținere a proiectului de specialitate: 22.01.2020, între orele 8.00 – 15.00;

Răspunsul soluționării contestațiilorla proba de susținere a proiectului de specialitate: 23.01.2020, ora 14.00 ;

Interviul de selecţie, organizat în data de 27.01.2020,  ora 10.00.

Rezultatul final se afișează la sediul și pe site-ul unității în data de 28.01.2020, ora 15.00.

Termenul de depunere a contestațiilor privind rezultatul final al concursului este 29.01.2020 , ora 15.00.

Rezultatul soluționării contestațiilor depuse privind rezultatul final se afișează în data de 30.01.2020, ora 12.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică  – Ginecologie “Elena Doamna” Iași , Str. Elena Doamna, nr.49, la biroul RUNOS  în perioada 19.12.2019 – 07.01.2020.

Anunțul privind organizarea concursului se  publică în Monitorul Oficial al României Partea a III a, pe portalul posturi.gov.ro, în cotidianul Evenimentul Zilei, în data de 19.12.2019  și se afișează pe site-ul și la sediul unității conf. Art. 5  Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr.921/09.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director  din spitalele subordonate Consiliului Județean Iași.

Sef birou RUNOS,
Jr.Popa Raluca

BIBLIOGRAFIE (Descarca PDF)

TEME CADRU (Descarca PDF)

Leave a reply