Anunt examen promovare interna – Registrator principal

Spitalul Clinic de Obstetrica ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 13.10.2020, ora 10.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna ,in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii ,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar.

A) Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:

a) prin transformarea postului:

Nr.crt. Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./Departament Cond. vechime Data xamen
1. Registrator Registrator principal Biroul Statistica 4 ani vechime 13.10.2020

B) Dosarul de examen al candidatului va contine urmatoarele documente:

 • cerere adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”
 • copie act identitate sau orice alt document care atesta identitate ,potrivit legii dupa caz;
 • adeverinta vechime;

Dosarul de examen se va depune la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena  Doamna”-Iasi  ,la biroul RUNOS- telef..0232/210390-INT.210

C) Data limita de depunere a dosarului 10.2020 ,ora 15.00

D) Probe stabilite pentru examen:

– proba scrisa  in data de  13.10.2020.2020  ora  10.00

E) Bibliografia de examen:-anexata prezentului anunt

Examenul se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi,str.Elena Doamna, nr.49.

MANAGER,
Dr. MARTINESCU GABRIEL

Sef birou RUNOS,
Popa Raluca

Tematica- bibliografie – pentru examenul de promovare- registrator medical principal

 1. Inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor, care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi; –acte necesare;
 2. Persoane asigurate- dovada calitatii de asigurat, cardul national de asigurari sociale de sanatate, cardul european;
 3. Completarea foiii de observatie in spitalizarea continua- date necesare-Ordinul 1782/576/2006, Anexa 4;
 4. Completarea foi de observatie in spitalizarea de zi- date necesare; Ordinul 1782/576/2006, Anexa 5;
 5. Legea 95/2006- republicata, privind reforma in domeniul sanatatii( T7-spitale; T8-asigurari sociale de sanatate ).
 6. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cui avem dreptul sa cominicam date?( Ordinul nr. 840 din 29.03.2019).
 7. Drepturile pacientilor-Legea 46/2003 cu modificarile ulterioare;
 8. Fisa postului registratorului medical;
 9. Regulamentul intern al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi
 10. Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale( Ordinul 1100/2005).

Sef birou statistica,
Gabriel Donici

Leave a reply