ANUNT PROMOVARE ECONOMIST I IN EC.I A

ANUNT EXAMEN PROMOVARE INTERNA

Spitalul Clinic de Obstetrica ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 29.01.2020, ora 10.00, la sediul unitatii din str. Elena Doamna nr.49,examen de promovare interna ,in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii ,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar.

 1. A) Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:
 2. prin transformarea postului:
Nr.crt. Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./

Departament

Cond. vechime Data examen
1. Economist I Economist IA Biroul RUNOS 6 ani si 6 luni 29.01.2020

B). Dosarul de examen al candidatului va contine urmatoarele documente:

 • cerere adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”
 • copie act identitate sau orice alt document care atesta identitate ,potrivit legii dupa caz;
 • adeverinta vechime;

Dosarul de examen se va depune la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena  Doamna”-Iasi  ,la biroul RUNOS- telef..0232/210390-INT.210

 1. C) Data limita de depunere a dosarului 01.2020, ora 15.00
 1. D) Probe stabilite pentru examen:

-proba scrisa  in data de  29.01.2020  ora  10.00

 1. E) Bibliografia de examen:-anexata prezentului anunt

Examenul se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi,str.Elena Doamna ,nr.49.

 

MANAGER,
Dr. MARTINESCU GABRIEL

Sef birou RUNOS,
Popa Raluca

BIBLIOGRAFIE

EXAMEN  PROMOVARE  INTERNA  DIN  ECONOMIST  I  IN   ECONOMIST  I A-BIROUL RUNOS

 1. Legea 53/2003 –Codul Muncii cu completarile si modificarile ulterioare;
 2. Hotararea 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor;
 3. HG 286/ 2011 cu completarile si modificarile ulterioare-pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
 4. OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
 5. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare; titlul VII-Spitalele
 6. Ordinul MPF nr. 2861/09.10.2009 care aproba Normele metodologice privind organizarea si efectuarea “inventarierii patrimoniului”
 7. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata
 8. Legea 153/2017-Lege-Cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu completarile si modificarile ulterioare;

 

MANAGER,
DR. MARTINESCU GABRIEL

Sef birou RUNOS,
Popa Raluca

Leave a reply