Anunt promovare economist I in economist I A

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 03.02.2017, ora 10.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna, in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii ,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar.

A) Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:

  1. prin transformarea postului:
Nr.crt. Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./Departament Cond. vechime Data examen
1.  Economist I Economist I A Biroul Managementul Calitatii 6 ani si 6 luni 03.02.2017


B). Dosarul de examen al candidatului
 va contine urmatoarele documente:

  • cerere adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”
  • copie act identitate sau orice alt document care atesta identitate, potrivit legii dupa caz;
  • adeverinta vechime;

Dosarul de examen se va depune la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena  Doamna”-Iasi  ,la biroul RUNOS- telef..0232/210390-INT.203

C) Data limita de depunere a dosarului 25.01.2017

 D) Probe stabilite pentru examen:

-proba scrisa  in data de 03.02.2017  ora  10.00

E) Bibliografia de examen:-anexata prezentului anunt

Examenul se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi,str.Elena Doamna ,nr.49.

Manager,

Dr.Dobre Cristina Elena

Sef birou RUNOS,

Popa Raluca 

BIBLIOGRAFIE

EXAMEN PROMOVARE INTERNA DIN ECONOMIST I IN   ECONOMIST  I A

BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,al entitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul nr.200/2016 privind modificarea si completarea Ordinului secretarului generalal Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,al entitatilor publice ;
4. Ordinul nr.201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea ,indrumarea metodologica si supravegherea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial al entitatilor publice;
5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientilor cu modificarile si completarile ulterioare;
6. OMS nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/20036 cu modificarile si completarile ulterioare;
7. OMS nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si autoritatilor administratiei publice locale.
8. Ordinul nr.871/2016 pentru aprobarea Procedurilor ,standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor;
9. OMS 1501/2016 privind aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice;
10. OMS nr.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice;

Leave a reply