Anunt promovare interna – Asistent Social-grad profesional principal

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 30.09.2019, ora 11.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna, in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzatorfunctiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii ,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar.
Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:
A) Prin transformarea postului.

Nr.crt.

Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./Departament Cond. vechime

Data examen

1. Asistent Social-grad profesional specialist Asistent Social-grad profesional principal Neonatologie 3 ani 30.09.2019

B) Dosarul de examen al candidatului va contineurmatoareledocumente:
– cerere adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”;
– copie act identitate sau orice alt document care atesta identitate, potrivit legii dupa caz;
– adeverinta vechime;

Dosarul de examen se va depune la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena  Doamna”-Iasi  ,la biroul RUNOS- telef..0232/210390-INT.203

C) Data limita de depunere a dosarului: 27.09.2019
D) Probe stabilite pentru examen: proba scrisa.
E) Bibliografia de examen: anexata prezentului anunt.
Examenul se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iasi,str.Elena Doamna, nr.49.

Manager,
Dr.Martinescu Gabriel

Sef birou RUNOS,
Jr. Popa Raluca   

Intocmit
Adrian Galca

Bibliografia de examen

1. Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
2. G. nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatiloradministratiei publice locale, institutiilor si profesionistilorimplicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatia de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare.
3. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata.

MANAGER,
DR. MARTINESCU GABRIEL

Sef birou RUNOS,
Jr. Popa Raluca

Leave a reply