Anunt promovare interna Birou Runos -Referent III – Referent II

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 04.04.2022 , ora 10.00, la sediul unitatii din str. Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna, in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar.

  • A) Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:
Nr.crt. Denumire post initial Denumire post dupa promovare Sectie/Comp./

Departament

Cond. vechime Data examen
1. Referent III Referent II Birou RUNOS 3 ani 04.04.2022

B). Dosarul de examen al candidatului va contine urmatoarele documente:

  1. cerere adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”
  2. copie act identitate sau orice alt document care atesta identitate ,potrivit legii dupa caz;
  3. adeverinta vechime;

Dosarul de examen se va depune la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena  Doamna”-Iasi, la biroul RUNOS- telef..0232/210390-INT.210.

 1. C)Data limita de depunere a dosarului 04.2022, ora 14.00
 2. D) Probe stabilite pentru examen:

– proba scrisa in data de 04.04. 2022 ora 10.00

 1. E) Bibliografia de examen:-anexata prezentului anunt

Examenul se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” – Iasi, str. Elena Doamna, nr.49.

MANAGER,
Dr.MARTINESCU GABRIEL

Sef birou RUNOS,
Jr. Andrievici Raluca

 

Bibliografie

Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat;

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificările şi completarile ulterioare;

O.U.G. Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completarile ulterioare;

M.S. nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea cocursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si afunctiilor de sef sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respective a functiei de farmacist-sef in unitatile saniatre publice cu paturi;

O.U.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetar, cu modificarile şi completarile ulterioare;

O.U.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a a cestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate si asistenta sociala”.

M.S  nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar.

Leave a reply