Anunt promovare interna

Spitalul Clinic de Obstetrica ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 27.01.2017, ora 10.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna, in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii ,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar.

A) Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:

  1. prin transformarea postului:
Nr.crt. Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./Departament Cond. vechime Data examen
1.  Economist II Economist I Biroul RUNOS 3 ani si 6 luni 27.01.2017


B). Dosarul de examen al candidatului
 va contine urmatoarele documente:

  • cerere adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”
  • copie act identitate sau orice alt document care atesta identitate ,potrivit legii dupa caz;
  • adeverinta vechime;

Dosarul de examen se va depune la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena  Doamna”-Iasi  ,la biroul RUNOS- telef..0232/210390-INT.203

C) Data limita de depunere a dosarului 17.01.2017

D) Probe stabilite pentru examen:

-proba scrisa  in data de 27.01.2017  ora  10.00

E) Bibliografia de examen:-anexata prezentului anunt

 

Examenul se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi,str.Elena Doamna ,nr.49.

Manager,

Dr.Dobre Cristina Elena

Sef birou RUNOS,

Popa Raluca

 BIBLIOGRAFIE

 EXAMEN PROMOVARE INTERNA DIN ECONOMIST II IN ECONOMIST I

1. Legea 53/2003 –Codul Muncii cu completarile si modificarile ulterioare;

2. Hotararea 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor;

3. HG 286/ 2011 cu completarile si modificarile ulterioare-pentru aprobarea Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

4. OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

5. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si comletarile ulterioare;

MANAGER,

DR.DOBRE CRISTINA ELENA

Sef birou RUNOS,

Popa Raluca

Leave a reply