ANUNT selectie dosare MEDIC SPECIALIST NEONATOLOG

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi , angajeaza prin selectie de dosare, un medic specialist neonatolog, cu norma intreaga, perioada determinata, conform Legii nr.55/2020, art.27, alin.1;

  • 1 medic specialist neonatolog – in cadrul Sectiei Neonatologie

Dosarul de angajare va cuprinde urmatoarele documente:

a). Cerere  de angajare  in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b). Copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c). Copie documente studii: copie diploma medic si adeverinta/certificate de confirmare in gradul profesional;

d). Copia a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si asigurare malpraxis;

e). Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la  art.455 alin.(1),lit.d), e)sau f), la art.541 alin.(1), litd). Sau e), respectiv la art.628, alin(1), lit.d) sau e). din Legea nr.95/2006 privind referma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

f).  Declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g). Declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatie de carantina sau izolare;

h). Copie carte munca,adeverinta care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor in copie;

i). Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j). Curriculum vitae;

k). Alte documente relevante pentru angajare (ex.: copii acte stare civila);

l). Dosar plic;

Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro, urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.

Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 25.02.2022 – orele 15.00

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 28.02.2022 – ora 10.00
  • Afisare rezultate selectie dosare – 28.02.2022 – ora 12.00

In situatia in care se depun mai multe dosare ,iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba interviu.

Prezentul anunt se afiseaza astazi 22.02.2022 – ora 09.00, pe site-ul unitatii , la avizier;

MANAGER,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S,
Jr. Andrievici Raluca

Cerere manager si declaratie cazier (descarca PDF)

Leave a reply