Concurs consilier juridic IA

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 13.12.2018, ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii :

A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • Consilier juridic IA -1 post vacant-perioada nedeterminata –Compartiment juridic;

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

B. Dosarul de concurs al candidatilorva contine urmatoarele documente:

a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d).copia livretului militar-daca este cazul;

e).carnetul de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor, in copie;

f).cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g).adeverinta  medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h).curriculum vitae;

i).alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ( ex.copii acte stare civila);

j).dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

In cazul documentului prevazut la litera f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor , care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale , are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi din mun. Iasi , str.Elena Doamna , nr.49, –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor 04.12.2018   orele 15.00;

C. Conditii generale si specifice de participare la concurs:

-Conditii generale ,conform art.3 din H.G. nr.286/2011:

a). are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b).cunoaste limba romana scris si vorbit;

c).are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d). are capacitate deplina de exercitiu;

e).are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f).indeplineste conditiile de studii si dupa caz ,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

– studii juridice absolvite cu diploma de licenta

-vechime  6 ani si 6 luni in specialitate

D. Probele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:

Selectia dosarelor de inscriere in data de: 05.12.2018 -ora 10.00

Proba scrisa in data de 13.12.2018 – ora 10.00

Interviul – 19.12.2018 – ora 10.00

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :

Data limita de depunere a dosarelor de concurs 04.12.2018
Data selectiei de dosare 05.12.2018
Data afisarii rezultatului  selectie de dosare 05.12.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare 06.12.2018
Termen rezolvare contestatii proba selectie dosare 07.12.2018
Data afisarii rezultatului contestatii privind selectia de dosare 07.12.2018
Data probei scrise 13.12.2018
Data afisarii probei scrise 13.12.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise 14.12.2018
Termen rezolvare contestatii proba scrisa 17.12.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba scrisa 17.12.2018
Data probei interviu 19.12.2018
Data afisarii rezultatului  probei interviu 19.12.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei interviu 20.12.2018
Rezolvare contestatii proba interviu 21.12.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind interviul 21.12.2018
Data afisarii rezultatului final al concursului 27.12.2018

Toate probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”Iasi,str. Elena Doamna ,nr.49

Relatii suplimentare si bibliografia de concurs se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi , str.Elena Doamna, nr.49 la biroul R.U.N.O.S.-telef. 0232/210390-interior 210.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

PENTRU CONCURSULORGANIZAT IN DATA DE 13.12.2018 PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CONSILIER JURIDIC IA  IN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC, CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;
 4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 8. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată – Cartea I (Titlurile I – V) – Despre persoane, Cartea a III-a, (Titlul I, Titlul III și Titlul VI) – Despre bunuri;
 12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată – Cartea I și Cartea a II-a.
 13. Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și Statutul consilierilor juridici ;
 14. O.G. nr.27/2002 privind modalitatea de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile: modul de soluționare a petițiilor; termenul de soluționare a petițiilor.
 15. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată ulterior;
 16. Procedura civila – competenta instantelor judecătorești, termene procedurale; – procedura în fața primei instanțe: cererea de chemare in judecata, intampinarea, cererea reconvențională; excepțiile procesale; probe; incidente procedurale; – caile de atac; căi extraordinare de atac; – executarea silită; titlul executoriu; participanții la executarea silită; sesizarea organului de executare; titlul executoriu; ,efectuarea executării silite; contestația la executare; poprirea; – procedura ordonanței de plată;
 17. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul VII-Spitale ; titlul VIII “Asigurarile sociale de sanatate”;
 18. Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 19. Legea 98/2016 –privind achizitiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare;
 20. Legea 153/2017-Lege –Cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

FIŞA POSTULUI

NUMELE ANGAJATULUI :

1.COMPARTIMENTUL : JURIDIC

2.GRADUL PROFESIONAL AL OCUPANTULUI POSTULUI : Consilier juridic I A; cel putin 6 ani si 6 luni vechime

3.NIVELUL POSTULUI : de execuţie

4.PUNCTAJUL POSTULUI :a) minim : 3,5 : b)maxim : 4 c)mediu : 3,75.

5.RELATII :

Ierarhice : este subordonat managerului  ;

Functionale – cu toate sectiile/compartimentele spitalului, precum si cu persoanele fizice / persoane juridice care au tangenta cu sfera sa de activitate la spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie²Elena Doamna ” Iasi

De colaborare – cu serviciile si compartimentele din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie ‘Elena Doamna ‘ Iasi

De reprezentare – in limita delegarilor date de conducerea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie ‘ Elena Doamna ” Iasi .

6. Descrierea postului : executa lucrari si activitati specifice compartimentului juridic cu respectarea prevederilor legale in vigoare ;

7. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI :

– 7.1.Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; acorda consultanta  juridica  atat pentru conducere  cat si pentru ceilalti salariati, in problemele  cu specific juridic si in legatura cu profilul unitatii;

– 7.2. Raspunde de corectitudinea  si legalitatea opiniilor juridice  oferite drept consultanta departamentelor / angajatilor care au solicitat indrumare in problemele de serviciu ;

– 7.3. Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic si cele care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;

– 7.4. Redactează proiectele de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale ;

– 7.5. Redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, precum şi orice alte asemenea cereri;

– 7.6. Asigură reprezentarea juridică a unităţii; semneaza, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de unitate; in condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;

– 7.7. Tine evidenta tuturor contractelor incheiate de unitate cu societati comerciale / institutii publice avand grija sa instiinteze conducerea institutiei cand aceste contracte isi pierd valabilitatea  sau/si exista clauze contractuale care nu se respecta sau nu se pot respecta ;

– 7.8. Raspunde de ordonarea documentelor / dosarelor cu care lucreaza si le preda la arhiva la momentul finalizarii pe baza de proces verbal;

– 7.9. Participa in comisii de evaluare privind atribuirea contractelor de achizitii publice de catre unitate;

– 7.10. Participa in comisiile de inventariere a bunurilor din proprietatea institutiei;

– 7.11. Are grija ca toate bunurile mobile si imobile proprietate a institutiei sa fie utilizate legal si sa nu fie instrainate sub nici o forma fara aprobarea conducerii;

– 7.12. Respecta normele de protectie a muncii si P.S.I in vigoare;

-7.13. Respecta prevederile Regulamentului de ordine Interioara ,Regulamentul de Organizare si Functionare al unitatii;

– 7.14. Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea  datelor si informatiilor;

– 7.15. Este responsabil, din partea unitatii, cu evidenta ducerii la indeplinire  a Hotararilor Consiliului Judetean Iasi si a dispozitiilor presedintelui C.J.Iasi

– 7.16. Intocmeste, in conformitate cu dispozitiile legale, formele de recuperare a creantelor de la terti  ;

– 7.17.  Executa si alte activitati ( sarcini) de serviciu incredintate de manager , conform pregatirii profesionale.

Leave a reply