Concurs infirmiere si ingrijitoare

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de  12.03.2018 ora 10:00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna nr.49 concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 2 posturi infirmiere –vacante, perioada nedeterminata – sectia Ginecologie;
 • 2 posturi ingrijitoare – vacante, perioada nedeterminata – Sala de Operatii.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d). copia livretului militar – daca este cazul;

e). carnetul de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor, in copie;

f). cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h). curriculum vitae;

i). alte documente relevante pentru desfasurarea concursului (ex.copii acte stare civila);

j). dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

In cazul documentului prevazut la litera f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi din mun. Iasi, str.Elena Doamna, nr.49, – Biroul R.U.N.O.S., telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 01.03.2018 – orele 15.00

C. Conditii generale si specifice de participare la concurs:

Conditii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011:

a). are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b). cunoaste limba romana scris si vorbit;

c). are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d). are capacitate deplina de exercitiu;

e). are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f). indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 

Conditii specifice:

Infirmiera:

-scoala generala

-vechime in munca–minim 6 luni

-curs de infirmiere;

Ingrijitoare:

-scoala generala;

-nu necesita vechime;

D. Probele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 02.03.2018
  • Proba scrisa – 12.03.2018, ora 10.00;
  • Interviul in data de 03.2018, ora 10.00

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :

Data limita de depunere a dosarelor de concurs 01.03.2018
Data selectiei de dosare 02.03.2018
Data afisarii rezultatului  selectie de dosare 05.03.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare 06.03.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind selectia de dosare  07.03.2018
Data probei scrise 12.03.2018
Data afisarii probei scrise 13.03.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise  14.03.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba scrisa 15.03.2018
Data probei interviu 16.03.2018
Data afisarii rezultatului  probei interviu 19.03.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei interviu 20.03.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind interviul 21.03.2018
Data afisarii rezultatului final al concursului 22.03.2018

Toate probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”Iasi, str. Elena Doamna, nr.49

Relatii suplimentare si bibliografia de concurs se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi, str.Elena Doamna, nr.49  la biroul R.U.N.O.S.-telef. 0232/210390-interior 210 .

MANAGER,

Dr. Dobre Cristina Elena

Sef birou R.U.N.O.S,

Jr. Popa Raluca

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul din data de 12.03.2018-proba scrisa pentru ocuparea  2 posturi de ingrijitoare pe perioada  nedeterminata in cadrul Salii de operatii si 2 posturi de infirmiera incadrul Sectiei Ginecologie

TEMATICA :

 1. Metode generale de efectuare a curateniei – produse utilizate, dezinfectia;
 2. Reguli generale de practica a dezinfectiei si a dezinfectantelor;
 3. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere .prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
 2. Ordinul 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private ,tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientiei procedurii de curatenie si dezinfectie,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor ,in functie de nivelul de risc ,metodelor de aplicare a dezinfectatentelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
 3. Ordinul 1226/2012, privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
 4. Legea 53/2003 (republicata) Codul Muncii;
Leave a reply