Concurs pentru ocuparea unui post magaziner – in cadrul Serviciului ATAI

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, angajeaza fara concurs, prin selectie de dosare,in conformitate cu art.27,alin.1  Legea 55/ 2020, pe perioada determinata, personal contractual pentru urmatoarea functie vacanta de executie:

  • 1 post magaziner–in cadrul Serviciului ATAI

Dosarul  va contine urmatoarele documente:

a).cerere de angajare adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d). copia livretului militar-daca este cazul;

e). carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;

f).  declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h). curriculum vitae;

i). alte documente relevante  ( ex.copii acte stare civila);

j). dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro, urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.

Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 06.10.2021  –orele 14.00

Conditii generale si specifice:

a). are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b).cunoaste limba romana scris si vorbit;

c).are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d).are capacitate deplina de exercitiu;

e).are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f).indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

a).studii-diploma de bacalaureat sau diploma absolvire scoala generala;

b).vechime in  specialitatea studiilor: 6  luni vechime in activitate;

c).cunostinte operare PC;

d).experienta intr-un post similar constituie avantaj.

Calendar desfasurare selectie dosare:

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 07.10.2021
  • Afisare rezultate selectie dosare – 07.10.2021-ora 14.00
  • Afisare rezultate finale – 08.10.2021- ora 12.00

In situatia in care se depun mai multe dosare, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba interviu.

Prezentul anunt se afiseaza astazi 01.10.2021 – ora 10.00, pe site-ul unitatii  si la avizier.

MANAGER,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S,
Jr. Andrievici  Raluca

Leave a reply