Concurs post ingrijitoare – sectia Neonatologie

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de  20.11.2018 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 1 post ingrijitoare – post vacant pe perioada determinata – Sectia Neonatologie

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d). copia livretului militar-daca este cazul;

e). carnetul de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;

f). cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h). curriculum vitae;

i). alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ( ex.copii acte stare civila);

j). dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

In cazul documentului prevazut la litera f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor ,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale ,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi din mun. Iasi, str.Elena Doamna, nr.49, –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 09.11.2018 – orele 15.00

C. Conditii generale si specifice de participare la concurs:

Conditii generale, conform art.3 din H.G. nr.286/2011: 

a). are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b).cunoaste limba romana scris si vorbit;

c).are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d). are capacitate deplina de exercitiu;

e).are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f).indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice îngrijitoare:

-scoala generala;

-nu necesita vechime

 D. Probele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:

– Selectia dosarelor de inscriere in data de 12.11.2018;

– Proba scrisa – 20.11.2018, ora 10.00;

– Interviul in data de 26.11.2018,  ora 10.00.

 CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :

Data limita de depunere a dosarelor de concurs 09.11.2018
Data selectiei de dosare 12.11.2018
Data afisarii rezultatului  selectie de dosare 12.11.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare 13.11.2018
Data rezolvarii contestatiilor -proba selectie dosare 14.11.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind selectia de dosare  14.11.2018
Data probei scrise 20.11.2018
Data afisarii rezultat proba scrisa 21.11.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise  22.11.2018
Data rezolvare contestatii proba scrisa 23.11.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba scrisa 23.11.2018
Data probei interviu 26.11.2018
Data afisarii rezultatului  probei interviu 27.11.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei interviu 28.11.2018
Data rezolvare contestatii interviu 29.11.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind interviul 29.11.2018
Data afisarii rezultatului final al concursului 03.12.2018

Toate probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”Iasi, str. Elena Doamna, nr.49

Relatii suplimentare si bibliografia de concurs se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi, str.Elena Doamna, nr.49  la biroul R.U.N.O.S.-telef. 0232/210390-interior 210.

Manager,

Dr. Martinescu Gabriel

Sef birou R.U.N.O.S,

Jr. Popa Raluca

TEMATICA:

 1. Atribuţiile îngrijitoarei prevăzute în fişa postului.
 2. Definirea următorilor termeni: curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut.
 3. Exigenţe de curăţare – dezinfecţie în spital, ţinându-se cont de organizarea spaţialfuncţionala în modelul general de zonare, după cum urmează: – zonă curată cu cerinţe severe privind igiena şi asepsia, – zonă murdară, – zona intermediară.
 4. Reguli generale în aplicarea programului de curătare: – curăţarea – dezinfecţia curentă, – curăţarea – dezinfecţia ciclică, – reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor, – criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante, – obligaţiile personalului efector.
 5. Circuitul lenjeriei în Spital.
 6. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale: – obiective şi domenii de aplicare, – clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, – ambalarea deşeurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare, – depozitarea temporară, – transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale din incinta Spitalului,
 7. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului
 8. Cunoaşterea şi respectarea regulamentului de ordine interioara.

BIBLIOGRAFIA

 1. Ordinul nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare ;
 2. Ordinul MSP nr. 961 / 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare ;
 3. Fişa de post pentru îngrijitoare (se găseşte pe site-ul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”) ;
 4. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410 / 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46 / 2003 cu modificările și completările ulterioare ;
 6. Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deseurile rezultate din activităţi medicale;
 7. Regulamentul de ordine interioara se gaseste pe site-ul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie  “Elena Doamna”-Iasi

Presedinte comisie concurs ,

DR.BRADEANU MEDA DOINA

Descărcați: Fișa postului – îngrijitoare (.doc)

Leave a reply