Concurs post Referent III – Birou RUNOS

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 12.12.2018 ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii:

A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 1 post referent III – post vacant pe perioada nedeterminata- Biroul RUNOS

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d). copia livretului militar-daca este cazul;

e). carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;

f). cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h). curriculum vitae;

i). alte documente relevante pentru desfasurarea concursului ( ex.copii acte stare civila);

j). dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

In cazul documentului prevazut la litera f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor ,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale ,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi din mun. Iasi ,str.Elena Doamna ,nr.49, –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor : 03.12.2018  –orele 15.00

C. Conditii generale si specifice de participare la concurs:

-Conditii generale ,conform art.3 din H.G. nr.286/2011:

a). are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b).cunoaste limba romana scris si vorbit;

c).are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d). are capacitate deplina de exercitiu;

e).are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f).indeplineste conditiile de studii si dupa caz ,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

a). studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de  licenta : stiinte economice, stiinte juridice, stiinte sociale,stiinte ingineresti;

b).vechime in  specialitatea studiilor absolvite  minim 6 luni;

c). cunostinte operare calculator;

 D. Probele si datele de desfasurare stabilite pentru concurs:

– Selectia dosarelor de inscriere in data de 12.2018 – ora 10.00

– Proba scrisa – 12.12.2018, ora 10.00;

– Interviul in data de 18.12.2018,  ora 10.00

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :

Data limita de depunere a dosarelor de concurs 03.12.2018
Data selectiei de dosare 04.12.2018
Data afisarii rezultatului  selectie de dosare 04.12.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare 05.12.2018
Data rezolvarii contestatiilor -proba selectie dosare 06.12.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind selectia de dosare 06.12.2018
Data probei scrise 12.12.2018
Data afisarii rezultat proba scrisa 13.12.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise 14.12.2018
Data rezolvare contestatii proba scrisa 17.12.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind proba scrisa 17.12.2018
Data probei interviu 18.12.2018
Data afisarii rezultatului  probei interviu 18.12.2018
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei interviu 19.12.2018
Data rezolvare contestatii interviu 20.12.2018
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind interviul 20.12.2018
Data afisarii rezultatului final al concursului 27.12.2018

 Toate probele concursului se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”Iasi,str. Elena Doamna ,nr.49

Relatii suplimentare si bibliografia de concurs se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi , str.Elena Doamna, nr.49  la biroul R.U.N.O.S.-telef. 0232/210390-interior 210 .

 BIBLIOGRAFIE

 pentru ocuparea postului de referent RUNOS,

 1. Legea 53/2003 –Codul muncii,republicata, cu modificarile si completrile ulterioare;
 2. Legea 263/2010 privind sistemul sanitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea 95/2006 ,republicata ,privid reforma in domeniul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul VII;
 4. Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordonanta de urgenta 158/17.11.2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. G. 905/2007 privind registrul de evidenta al salariatilor;
 7. Ordin 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii ,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale ;
 9. Legea 153/2017 lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Ordonanta de Urgenta 96/2003 ,actualizata ,privind protectia maternitatii la locul de munca cu normele de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Legea nr.448/2006 republicata ,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Ordinul 870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamnetului privind timpul de munca ,organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare;

FISA POSTULUI

1. Postul Referent specialitate
2. COR 242314
3. Titularul postului
4. Sectia Biroul RUNOS
5. Natura activitatii Executie
6. Cerinte Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniile: stiinte economice,stinnte juridice,stiinte sociale,stiinte ingineresti;
7. Cadrul legal – Cunoasterea si insusirea prevederilor ROI si ROF.– Cunoasterea si insusirea prevederilor Contractului Colectiv de Munca

-Cunoasterea Legii 53/2003-Codul Muncii

-Cunoasterea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

8. Obiectivul postului Asigurarea tuturor activitatilor legate de evident personalului si de salarizare din cadrul unitatii in conformitate cu legislatia in vigoare
9. Abilitati,calitati, aptitudini necesare – capacitate de analiza si sinteza ;-usurinta in exprimarea ideilor;

-asumarea respunsabilitatilor;

-rezistenta la sarcini repetitive;

– capacitate de relationare interumana;

-echilibru emotional;

 

10. Pozitia in structura unitatii: Subordonat:  sefului de birou Runos,  managerului;Inlocuieste : pe Halauca Roxana sau pe seful de birou cu responsabilitati si sarcini limitate;.
11. Relatii de munca Ierarhice:– este subordonat:  sefului de birou RUNOS,Managerului,

Funcţionale:

– cu toaate sectiile ,compartimentele si serviciile din cadrul unitatii;

 

12. Limite de competenta Are autoritate si flexibilitate in legatura cu realizarea atributiilor proprii de serviciu in conditiile respectarii normelor legale in vigoare;
13. Salarizarea Este in conformitate cu legislatia in vigoare;
14. Atributii – exercita profesia in mod responsabil si conform prgatirii profesionale ;-isi insuseste dispozitiile legale cu privire la organizarea muncii,normarea si salarizarea personalului;

-primeste foile colective de prezenta pentru sectiile repartizate si urmareste intocmirea corecta a acestora de catre cei desemnati;

-verifica concordanta dintre graficile de lucru si foile colective de prezenta;

-calculeaza foile colective de prezenta si intocmeste statele de plata ;

-calculeaza drepturile salariale brute;

-asigura efectuarea retinerilor din salariu pentru impozit ,asigurari sociale si de sanatate ,colegiul medicilor,OAMR,sindicat,garantii;

-asigura acordarea concediilor de odihna ,urmarind respectarea programarii conform planificarilor anuale;

-tine evident concediilor medicale, a concediilor fara salar,a absentelor nemotivate precum si a contractelor suspendate;

-introduce /initiaza sau actualizeaza baza de date a salariatilor ;

-opereaza in programul de salarii toate modificarile ce apar pentru salatiati, elibereaza in conditiile legii  la solicitare salariatilor orice document solicitat;

-elibereaza adeverinte privind vechimea in munca solicitate personal de salariati;

-intocmeste pe calculator diverse formulare,tabele adrese necesare in cadrul biroului;

-intocmeste ,gestioneaza si pastreaza dosarele de personal;

-urmareste ca tot personalul sa aiba intocmita fisa de post,sa ia la cunostinta de prevederile ROI  si ROF;

-efectueaza modificarile in REVISAL;

-centarlizeaza cererile de concediu si cererile de concediu de formare profesionala;

-centralizeaza annual planificarile privind instruirile si formarea profesionala ;

-intocmeste lunar centralizatoarele privind drepturile salariale si bursele pentru Bugetul de Stat;

-participa in calitate de secretar in comisiile de concurs/promovare ;

-colaboreaza cu seful se birou la intocmirea situatiilor statistice;

 

15. Responsabilitati -raspunde de corectitudinea informatiilor puse la dispozitia celor care elaboreaza strategia si politica de resurse umane;-insuseste si respecta prevederile procedurilor aplicabile din sistemul de management al calitatii in conformitate cu stanadadele de calitate pentru acreditarea spitalelor;

– are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu care vine in contact in cadrul unitatii
– raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza / transmite informatii.

– răspunde de realizarea tuturor sarcinilor de serviciu din fişa postului şi a celor încredinţate de seful de birou, de manager conform pregătirii profesionale

– respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie;

– raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, utilizarea internetului etc.).
– raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

– foloseste datele şi informaţiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu privire la îndeplinirea atribuţiilor funcţiei sale, fără a le utiliza în nici un alt scop;

– ia toate masurile pentru a pastra caracterul confidential al datelor si informatiilor la care are acces prin natura atributiilor functiei sale;

-efectuează controlul medical periodic;

-are obligaţia de a semna zilnic în condica de prezenţă cu menţionarea orei de venire şi de plecare din serviciu ;

-va respecta graficele de planificare a concediilor de odihna ;

-va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului ;

-răspunde şi respectă normele privind situatiile de urgenta conform Legii 307/2006 si cele privind securitatea si sanatatea in munca conform Legii 319/2006;

-va comunica angajatorului orice eveniment asa cum este definit in legislatia amintita,aducând la cunoştinţa managerului orice defecţiune de natură să constituie un pericol ;

16. Evaluarea performantelor Evaluarea se face anualCriterii de evaluare

1.Cunoştinţe şi experienţă profesională

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate

7. Condiţii de muncă

12.Conditiile postului – obisnuite;
– munca de birou;
– deplasari pe distante scurte sau medii (depunerea de acte, etc.).
Program de lucru: 
– 8 ore/zi, 40 ore/saptamana  
-posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale

Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului de muncă, putând fi reînnoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale.

Avizat,

Sef Birou RUNOS,

Salariat : ___________

Prin semnarea prezentei fişe am luat la cunoştiţă de toate activităţile

(sarcinile) de serviciu ce îmi revin cât şi de consecinţele pe care le voi suporta     în cazul neîndeplinirii lor conform Codului Muncii şi Regulamentului de Ordine Interioară unitatii

Semnatura:______________

Data: ______________

Leave a reply