Concurs secretar manager

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 30.10.2018  – proba scrisă, ora 10.00 la sediul unității din str. Elena Doamna nr. 49, concurs pentru ocuparea următoarei funcții :

A. Funcția contractuală pentru care se organizează concursul:

 • Secretar – 1 post vacant – perioadă nedeterminată – Secretariat manager;

Concursul se desfașoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor  de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente:

a). cerere  de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de  Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași;

b). copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c). copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunț;

d). copia livretului militar – dacă este cazul;

e). carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;

f). cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

g). adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

h). curriculum vitae;

i). alte documente relevante pentru desfășurarea concursului (ex. copii acte stare civilă);

j). dosar plic;

Actele prevăzute la lit.b). –e). vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la litera f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarul de concurs se depune la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași din mun. Iași, str.Elena Doamna, nr.49, – Biroul R.U.N.O.S., telef. 0232/210390-int.210.

Data limită de depunere a dosarelor: 19.10.2018, ora 15:00;

C. Condiții generale și specifice de participare la concurs:

– Condiții generale ,conform art.3 din H.G. nr.286/2011:

a). are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b). cunoaște limba română scris și vorbit;

c). are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d). are capacitate deplină de exercițiu;

e). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile abilitate;

f). îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g). nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– Condiții specifice:

– studii medii;

– nu necesită vechime;

– cunoștințe medii operare PC;

D. Probele și datele de desfășurare stabilite pentru concurs:

– Selecția dosarelor de înscriere în data de: 22.10.2018 – ora 10:00

– Proba scrisă în data de: 30.10.2018 –ora  10:00

– Interviul – 05.11.2018–ora 10:00

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI :

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 19.10.2018
Data selecției de dosare 22.10.2018
Data afișării rezultatului  selecție de dosare 22.10.2018
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției de dosare 23.10.2018
Termen rezolvare contestații proba selecție dosare 24.10.2018
Data afișării rezultatului contestații privind selecția de dosare 25.10.208
Data probei scrise 30.10.2018
Data afișării probei scrise 31.10.2018
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise 01.11.2018
Termen rezolvare contestații probă scrisă 02.11.2018
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă 02.11.2018
Data probei interviu 05.11.2018
Data afișării rezultatului  probei interviu 06.11.2018
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei interviu 07.11.2018
Rezolvare contestații proba interviu 08.11.2018
Data afișării rezultatului contestațiilor privind interviul 08.11.2018
Data afișării rezultatului final al concursului 09.11.2018

Toate probele concursului se desfășoară la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași, str. Elena Doamna nr.49.

Relații suplimentare și bibliografia de concurs se pot obține de la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași, str.Elena Doamna nr.49, la biroul R.U.N.O.S. – telefon 0232/210390-interior 210.

Manager interimar,

Dr. Mărtinescu Gabriel

Șef birou R.U.N.O.S,

Popa Raluca

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 30.10.2018 ora 10.00

Pentru ocuparea unui post de secretar cu contract de munca pe perioada nedeterminata

TEMATICA:      

 1. Liberul acces la informatiile de interes public;
 2. Reforma in domeniul sanitar;
 3. Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Codul Muncii;
 5. Arhitectura calculatorului, dispozitive de intrare-ieşire ;
 6. Utilizare Internet (browsere, posta electronica);
 7. Programe de birotica: Word, Excel.

BIBLIOGRAFIE:

 1.  Legea 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica;
 2. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Hotarare nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar. Capitolul – Spitale , cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 ( republicata) a administratiei publice locale;
 6. Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 7. Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicata) Codul Muncii;
 8. Hotararea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011 aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor (actualizata);
 10. Cărţi de specialitate privind:
  1. arhitectura calculatorului, dispozitive de intrare-ieşire
  2. utilizare Internet (browsere, posta electronica)
  3. programe de birotica: Word, Excel. 

MANAGER INTERIMAR,

Dr. MARTINESCU GABRIEL

Descărcați: Tematica și bibliografia concursului (.pdf)

Leave a reply