Concurs – Sef sectie neonatologie

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. M.S.P nr. 1406/2006 , coroborate cu prevederile art. 184 din Legea 95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, functia de: SEF SECTIE NEONATOLOGIE

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

– cerere de inscriere la concursin care se mentioneaza funcctia pentru care doresc sa candideze;
– copie xerox a diplomei de studii;
– adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la Ordin MPS nr.1406/2006 ;
– declaratie pe propria rasundere a candidatului din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa candideze;
– declaratie pe propria raspundere a candidatului ,din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
– certificat privind starea de sanatate;
– dovada /adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea si de Colegiul Medicilor;
– copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
– copie a carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in munca;
– un proiect de management privind evolutia viitoarei sectii;
– chitanta de plata a taxei de concurs;

Taxa de concurs este de 200 lei si se achita la caseria unitatii.

Conditii de participare: 

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului ,specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin O.M.S. (vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).

Persoanele sanctionate in ultimii doi ani de unitatile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din Romania ,precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare in conditiile stabilite la art.5 lit.b).c).sau d) din Ordinul 1406/2006 ,nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu-sustinerea proiectului de management, proba scrisa ,proba clinica sau practica.

Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.

Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

Tematica de concurs va fi afisata la sediul spitalului.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii ,Biroul RUNOS ,in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului in „Viata  Medicala”, iar concursul se organizeaza in termen de minimum 30 zile si maxim  90 zile de la publicarea in „Viata Medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0232/210390 int.210.

Manager,

Dr. Martinescu Gabriel

Director Medical,

Dr.Niculescu Simona

Leave a reply