Concurs selectie dosare – 1 medic specialist epidemiolog – in cadrul Compartimentului pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi , angajeaza  prin selectie de dosare  ,un medic specialist epidemiolog,cu norma intreaga,perioada determinata ,conform art.21,legea 136/2020 coroborat cu prevederile Legii nr.55/2020,art.27;

  • 1 medic specialist epidemiolog –in cadrul Compartimentului pentru supravegherea ,prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale

Dosarul de angajare va cuprinde urmatoarele documente

a).cerere  de angajare  in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c). copie documente studii :copie diploma medic si adeverinta/certificate de confirmare in gradul profesional;

d). copia a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si asigurare malpraxis;

e).Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la  art.455 alin.(1),lit.d) ,e)sau f) ,la art.541 alin.(1) ,litd). sau e),respectiv la art.628 ,alin(1) ,lit.d) sau e). din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

f).  declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g).Declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat la o alta institutie publica sau private si nu se afla in situatie de carantina sau izolare;

h).Copie carte munca,adeverinta care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor in copie;

i). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j). curriculum vitae;

k). alte documente relevante pentru angajare ( ex.copii acte stare civila);

l). dosar plic;

Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro,urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.

Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor : 16.11.2021–orele 15.00

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 17.11.2021- ora 10.00
  • Afisare rezultate selectie dosare -17.11.2021 -ora 14.00

Prezentul anunt se afiseaza astazi 11.11.2021-ora 9.00, pe site-ul unitatii, la avizier;

MANAGER,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S,
Jr. Andrievici  Raluca

Leave a reply