Concurs selectie dosare -1 medic specialist specializarea anestezie si terapie intensiva – in cadrul Compartimentului Anestezie si terapie intensive (ATI)

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi , angajeaza  prin selectie de dosare  ,un medic specialist ATI, cu norma intreaga, perioada determinata, conform art.21,legea 136/2020 coroborat cu prevederile Legii nr.55/2020,art.27;

  • 1 medic specialist ATI –in cadrul Compartimentului Anestezie si Terapie Intensiva

Dosarul de angajare va cuprinde urmatoarele documente:

a).cerere  de angajare  in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;

c). copie documente studii :copie diploma medic si adeverinta/certificate de confirmare in gradul profesional;

d). copia a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si asigurare malpraxis;

e).Dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la  art.455 alin.(1),lit.d) ,e)sau f) ,la art.541 alin.(1) ,litd). sau e),respectiv la art.628 ,alin(1) ,lit.d) sau e). din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

f).  declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g).Declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat la o alta institutie publica sau private si nu se afla in situatie de carantina sau izolare;

h).Copie carte munca,adeverinta care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor in copie;

i). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j). curriculum vitae;

k). alte documente relevante pentru angajare ( ex.copii acte stare civila);

l). dosar plic;

Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro, urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.

Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 25.11.2021 – orele 15.00

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 26.11.2021- ora 10.00
  • Afisare rezultate selectie dosare -26.11.2021 – ora 14.00

Prezentul anunt se afiseaza astazi 19.11.2021 – ora 9.00, pe site-ul unitatii  si  la avizierul unitatii;

MANAGER,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef birou R.U.N.O.S,
Jr. Andrievici  Raluca

Leave a reply