Concurs selectie dosare-1 post asistent medical –Sectia Neonatologie-Comp. prematuri

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi , angajeaza fara concurs , prin selectie de dosare, in conformitate cu art.27,alin.1  Legea 55/ 2020 privind instituirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei ,pe perioada determinata:
⦁ 1 post asistent medical –Sectia Neonatologie-Comp. prematuri

Dosarul  va contine urmatoarele documente:
a).cerere  de angajare adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;
b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz;
c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;
d). copia livretului militar-daca este cazul;
e). carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;
f).  cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h). curriculum vitae;
i). alte documente relevante  ( ex.copii acte stare civila);
j).certificat libera practica (membru OAMMR);
k).asigurare pentru malpraxis medical;
l).adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR Filiala Iasi ,conform Ordin nr.35/2015;
Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro, urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.
Relatii suplimentare se pot obtine la –Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390 – int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 20.10.2021  – orele 14.00

Conditii generale si specifice:
a). are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b).cunoaste limba romana scris si vorbit;
c).are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d). are capacitate deplina de exercitiu;
e).are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate;
f).indeplineste conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
Conditii specifice:
a). diploma studii- scoala postliceala sanitara
b). vechime-minim 6 luni ca asistent medical

Calendar desfasurare selectie dosare:
⦁ Selectia dosarelor de inscriere in data de 21.10.2021- ora 10.00
⦁ Afisare rezultate selectie dosare – 21.10.2021 – ora 14.00
⦁ Afisare rezultate finale – 22.10.2021 – ora 13.00

In situatia in care se depun mai multe dosare ,iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba interviu.

Prezentul anunt se afiseaza astazi 14.10.2021 – ora 10.00, pe site-ul unitatii  si la avizier.

MANAGER,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef Birou R.U.N.O.S,
Jr. Andrievici  Raluca

Leave a reply