Concurs selectie dosare pentru 1 post magaziner – in cadrul Serviciului ATAI

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi , angajeaza  prin selectie de dosare,in conformitate cu art.27, alin.1  Legea 55/ 2020 ,pe perioada determinata, personal contractual pentru urmatoarea functie vacanta de executie:

  • 1 post magaziner–in cadrul Serviciului ATAI

Dosarul  va contine urmatoarele documente:

a).cerere  de angajare adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;

b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;

c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt;

d). copia livretului militar-daca este cazul;

e). carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor,in copie;

f).  declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

g). adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h). curriculum vitae;

i). alte documente relevante  ( ex.copii acte stare civila);

j). dosar plic;

Actele prevazute la lit.b). –e). vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de angajare  vor fi transmise in format electronic (scanate/fotografiate) pe adresa de e-mali runos@spitalelenadoamna.ro, urmand ca cei selectionati sa prezinte documentele in original pentru conformitate la angajare.

Relatii suplimentare se pot obtine la – Biroul R.U.N.O.S.,telef. 0232/210390-int.210.

Data limita de depunere a dosarelor: 18.11.2021 – orele 14.00

Conditii generale si specifice:

a). are cetatenia romana ,cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b).cunoaste limba romana scris si vorbit;

c).are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d). are capacitate deplina de exercitiu;

e).are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile abilitate ;

f).indeplineste conditiile de studii si dupa caz ,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului ;

g). nu a fost condamanta definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice:

a)studii-diploma de bacalaureat

b)vechime :minim 6  luni vechime in activitate;

c)cunostinte operare PC;

d)experienta intr-un post similar constituie avantaj

Calendar desfasurare selectie dosare:

  • Selectia dosarelor de inscriere in data de 19.11.2021 ora 10.00
  • Afisare rezultate selectie dosare – 19.11.2021-ora 12.00
  • Afisare rezultate finale – 19.11.2021 – ora 12.00

In situatia in care se depun mai multe dosare ,iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba interviu.

Prezentul anunt se afiseaza astazi 15.11.2021 – ora 10 .00, pe site-ul unitatii  si la avizier.

MANAGER,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef Birou R.U.N.O.S,
Jr. Andrievici  Raluca

Leave a reply