Director Medical

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna “ Iaşi organizează concurs  pentru ocuparea funcţiei de Director Medical

în conformitate cu art. 181 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii.
OMS nr. 284/2007 şi cu modificările și completările ulterioare și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 921/09.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director din spitalele subordonate Consiliului Județean Iași;
Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi , din loc. Iaşi, strada Elena Doamna nr. 49, jud. Iași.
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile  generale şi specifice :
Criterii generale:
– au domiciliul stabil în România;
– nu sunt condamnaţi definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii .de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei ,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie ,care i-ar face  incompatibili cu exercitarea functiei ,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea ;
– au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
– nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice postului de director medical :
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina ,specializare medicina;
– sunt confirmati cel putin medic specialist;
– au minim 5 ani vechime in specialitatea respectiva;
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor dupa caz;
f) cazierul judiciar;
g)declaraţia pe propria răspundere că nu  a desfasurat activitati de politie politica asa cum este definita prin lege;
i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ,eliberata cu cel putin 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate ;
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale ,care se certifica pentru conformitate cu originalul.
Cerintele privind tehnoredactarea proiectului de specialitate :proiectul trebuie sa contina maximum 8-10 pagini ,tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere.
Concursul cuprinde următoarele probe:
1) etapa de selecţie a dosarelor de concurs – care este eliminatorie
In data de 21.02.2018 ora 10.00  selectia dosarelor iar afisarea la sediul unitatii si pe site-ul unitatii la ora 15.00
Termenul la care se pot depune contestatii la selectia de dosare este : 22.02.2018 intre orele 8.30-15.00
Raspunsul privind contestatiile depuse pentru selectia dosarelor : 23.02.2018, ora 15.00
2) etapa de susţinere a probelor de evaluare:
proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului , organizată în data de  27.02.2018e de la  ora 10.00
– afisarea rezultatului  proba scrisa  in data de 27.02.2018, ora 15.00
Termenul la care se pot depune contestatii la proba scrisa : 28.02.2018 intre orele 8.30-15.00
Solutionare contestatiilor 01.03.2018 si afisare rezultate contestatii
proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată în data de în data de ­­­­­­­ 02.03.2018 ora 10.00
– afisare rezultat la proba de sustinere a proiectului de specialitate: 02.03.2018ora 15.00
– termen de contestatii -proba de susţinere a proiectului de specialitate: 05.03.2018,  ora 15.00
– afisare rezultate contestatii proba de susţinere a proiectului de specialitate 06.03.2018 ora 15.00;
– interviul de selecţie,  organizat în data de  07.03.2018, ora 10.00
Rezultatul final se afiseaza la sediul si pe site-ul unitatii la data de 08.03.2018, ora 15.00.
Termenul de depunere al contestatiilor depuse privind rezultatul final al concursului se afiseaza la data de 12.03.2018 –ora 15.00
Dosarele de inscriere se depun la sediul Spitalilui Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,str.Elena Doamna ,nr.49 ,la biroul RUNOS in perioada 06.02.2018-20.02.2017 intre orele 8.30-15.00.
Anuntul privind organizarea concursului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a, pe portalul posturi.gov.ro, in cotidianul Evenimentul Zilei, in data de 05.02.2018 si se afiseaza pe site-ul unitatii conform Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 921/09.11.2017.

I . TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR MEDICAL

1. DIN LEGISLATIA SPECIFICA:
1. Legea 95/2006 Republicata ,privind reforma in domeniul sanitare cu modificarile si completarile ulterioare-Titlul Spitale;
2. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere ,prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile sanitare;
4. Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
5. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tenice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile saniatre publice si private,tehnicii de lucru si interpretare pentru teste de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie ,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in fuctie de nivelul de risc,metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare.
6. Ordinul nr.870/2004 pentru aprobarea Regualmentului privind timpul de munca ,organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordi 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul splitalului public;
8. Ord nr.863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor;
9. Hotararea nr.3/2016 pentru modificarea Hotararii Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor din Romania nr.2/2012 privind aprobarea Statutului si a Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania-Anexa 2.

2. DIN MANAGEMENTUL SANITAR
1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar-Managementul spitalului ,Editura Public H Press,2006 Bucuresti.(Cap.I; Cap.III, Cap. V –pct.9 si pct.10 Cap.VI ).
II. TEME CADRU

1. Pentru proiectul de management în vederea ocupării functiei de director medical din cadrul Spitalului Clinic der Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi
2. Îmbunătăţirea calitatii serviciilor medicale acordate in cadrul spitalului.
3. Activitatea de cercetare a spitalului-oportunitati de afirmare europeana
4. Controlul infectiilor associate activitatii medicale din unitate.
5. Implementarea protocoalelor de practica medicala.
6. Dezvoltarea si modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii si a platformei tehnice.

III. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un PROIECT care vizează spitalul public pentru care concurează (maxim 8-10 pagini, format A4, cu  font  Times New Roman font de 14  spatiere intre randuri de 1,5, textul in cadrul paragrafelor va fi aliniat intre marginile din stanga si dreapta ( justified) conform structurii propuse mai jos .
A) Descrierea situatiei actuale a spitalului;

B) Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari;
C) Identificarea problemelor critice;
D) Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;
E) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata;
1. Scop;
2. Obiective- indicatori;
3. Activitati;
a) definire;
b) incadrare in timp- grafic Gantt;
c) resurse necesare- umane, materiale, financiare;
d) responsabilitati
4. Rezultate asteptate
5. Monitorizare- indicatori;
6. Evaluare- indicatori;
CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR DE MANAGEMENT;

1. Forma de prezentare a proiectului-0,25p;
2. Descrierea situatiei actuale a spitalului-2.75p
3. Analiza SWOT a spitalului-1,5p
4. Identificarea punctelor critice-0,75p
5. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute-0,5p
6. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata;

– Scop-0,5p
– Obiective- indicatori-0,5p
– Activitati
a) definire-0,5p
b) incadrare in timp- grafic Gantt-0,5p
c) resurse necesare- 0,5p
d) responsabilitati-0,5p
– Rezultate asteptate-0,5p
– Monitorizare- indicatori-0,5p
– Evaluare- indicatori-0,25p

Leave a reply