Drepturi si obligatii

Drepturile legale ale copilului şi ale părinţilor

 “Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identitatii sale.Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia. ”Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Declararea naşterii
Declararea naşterii se face în maternitate în termen de trei zile de la naştere şi se obţine certificatul constatator al naşterii. Acesta se eliberează de la unitatea medicală unde copilul a fost născut sau, dacă copilul a fost născut la domiciliu, de către dispensarul medical teritorial. Pentru obţinerea certificatul medical constatator al naşterii copilului mama/părinţii trebuie să prezinte actului de identitate în original şi, atunci când este cazul, certificatul de căsătorie.
Înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă  la primărie
Pentru înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă este necesară obţinerea certificatului medical constatator al naşterii copilului. Depunerea actelor se face la primăria din localitatea unde a avut loc naşterea. Termenul legal de declarare al copilului este de 14 zile după care întârzierea este sancţionată cu o amendă. În cazul unor situaţii speciale (probleme sociale sau medicale) primarul poate dispune scutirea de plata amenzii. 
Dacă mama este căsătorită pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului sunt necesare următoarele acte: actele de identitate ale părinţilor, certificatul de căsătorie, şi certificatul medical constatator al naşterii copilului.
Dacă mama este necăsătorită şi singură pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului este nevoie de următoarele acte: actul de identitate şi certificatul de naştere al mamei copilului şi certificatul medical constatator al naşterii copilului.
Dacă mama este necăsătorită iar copilul este rezultatul unei relaţii de concubinaj iar tatăl copilului doreşte să-şi recunoască paternitatea, pentru obţinerea certificatului de naştere este nevoie de urmatoarele acte: actele de identitate ale părinţilor, certificatul de naştere al mamei, certificatul medical constatator al naşterii copilului precum şi o declaraţie de recunoaştere a paternităţii semnată de ambii părinţi în prezenţa ofiţerului de stare civilă.
Dacă tatăl copilului refuză să-şi recunoască paternitatea şi mama doreşte să declanşeze un proces pentru stabilirea paternităţii trebuie să ia legătura cu un avocat; demararea procedurilor se face până când copilul împlineşte vârsta de un an.
Dacă copilul este cu paternitate nerecunoscută iar tatăl acestuia doreşte să-şi recunoască paternitatea acest lucru se poate face până când copilul împlineste vârsta de un an. Actele necesare sunt: actele de identitate ale părinţilor, vechiul certificatul de naştere al copilului împreună cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii semnată de ambii părinţi în prezenţa ofiţerului de stare civilă (numele tatălui apare trecut în dreptul rubricii TATA, dar numele de familie ramâne al mamei).
Dacă copilul a împlinit un an şi nu a fost declarat, pentru obţinerea certificatului de naştere se începe acţiunea de înregistrare tardivă a naşterii care se face numai pe cale judecatorească. Pentru rezolvarea acestei probleme este recomandabil ca mama să ia legătura cu un asistent social.
Obţinerea Livretului de familie
Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legii. Livretul de familie este netransmisibil şi serveşte la acordarea drepturilor reglementate prin lege.
Livretul de familie se eliberează de către serviciul de stare civilă al primăriei în a cărei rază teritorială are domiciliul părintele/reprezentantul legal pe baza buletinelor de identitate ale părinţilor, a certificatului de căsătorie şi a certificatelor de naştere ale copiilor.

Drepturile bănești ale copiilor și familiilor cu copii

Drepturile baneşti de care pot beneficia, la cerere, copiii şi familiile lor sunt urmatoarele:
Alocaţia de stat – acordată copiilor în vârsta de până la 16 ani, celor care urmează una din formele de învatamânt prevazute de lege până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar copiilor handicapaţi până la împlinirea vârstei de 18 ani. Se obţine pe baza unui dosar care conţine: buletinele de identitate ale parinţilor în original şi copie, certificatul de naştere al copilului în original şi copie şi certificatul de căsătorie. Acestea se depun la primăria din localitatea unde domiciliază părinţii copilului.
Conform prevederilor legale, titularul  dreptului la alocaţie de stat este copilul; alocaţia se plateste unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare, părintelui la care s-a stabilit, prin hotărâre judecatorească, domiciliul copilului sau i s-a încredinţat spre creştere şi educare.
Pentru copilul cu vârsta între 0-2 ani, cunatumul alocaţiei de stat este de 200 lei.
Indemnizaţia de naştere – începând cu prima naştere mamele au dreptul la o indemnizaţie de naştere pentru fiecare copil născut. Plata indemnizaţiei se solicită la primăria din localitatea unde domiciliază mama, pe baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele acte: buletinul de identitate al mamei în original, certificatul de naştere al copilului în original şi copie.
Indenmizaţia pentru trusoul nou-născutului – se solicită la primăria din localitatea unde domiciliază mama/părinţii, pe baza unui dosar care trebuie să conţină actele de identitate ale mamei/părinţilor în original şi copie, certificatul de naştere al copilului în original şi copie. Indemnizaţia pentru trusoul copilului este în valoare de 150 de lei.
Alocaţia suplimentară – acordată familiei care are în întretinere doi sau mai mulţi copii în vârstă de până la 16 ani (sau până la 18 ani, dacă aceştia urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învatamânt organizată potrivit legii sau sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate).
Prin familie se întelege: soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei, având domiciliul comun; persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se află în întreţinerea sa, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau încredintaţi.
Pentru obţinerea alocaţiei suplimetare se depune un dosar la primăria din localitatea de domiciliu a părinţilor care trebuie să conţină urmatoarele acte: certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie), buletinele de identitate ale părinţilor (copie şi original), certificatul de căsătorie (original şi copie) şi livretul de familie.
Ajutorul social este acordat familiilor, dar şi persoanelor singure, fără venituri sau cu venituri foarte mici.
Ajutorul social se acordă la cerere de către primăriile din localitate, iar persoanele care beneficiază de acesta trebuie să se afle  în una din următoarele situaţii:
– realizează venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară
– gravide, începând cu luna a patra de sarcină
– au copii în vârstă de până la 7 ani
– sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate
Concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani
Concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani se acorda femeilor, asigurate prin sistemul de asigurări sociale de stat. Acest concediu se acordă în afara concediului plătit pentru sarcină şi lehuzie.
Concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani se acordă, la cerere, în continuarea concediului pentru sarcină şi lehuzie sau oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani. Această perioada de concediu plătit reprezintă vechime în muncă.
Conform legii de acest concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani poate beneficia, opţional, oricare dintre părinţii copilului.

Adresa Spital Elena Doamna

 • Str. Elena Doamna nr. 49 Iași, 700398
 • 0232-210-392
 • 0232-210-394
 • 0232-210-390
 • 0232-210-396
 • contact@spitalelenadoamna.ro

Interioare Telefon

 • 203 – Birou RUNOS
 • 208 – Secretariat
 • 218 – Registratură
 • 221 – Contabilitate
 • 233 – Centru planificare familială
 • 242 – Achiziții – Tehnic – Juridic
 • 246 – Farmacie
 • 256 – Asistent social