Drepturi si obligatii

– sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului cadru;
– sa fie inscris pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
– sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6(sase) luni de la data inscrierii pe lista acestuia;
– sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
– sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
– sa beneficieze de servicii de asistenta medicala si de promovare a sanatatii, inclusive prin depistarea precoce a bolilor;
– sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
– sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
– sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
– sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
– sa beneficieze de dispozitive medicale;
– sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
– sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentele;
– sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
– sa beneficieze de de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii;
– sa beneficieze de rambursarea contravalorii cheltuielilor efectuate in cadrul unitatilor sanitare cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi;

– sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
sa anunte in termen de 15(cincisprezece) zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o alta categorie de asigurat;
sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documente justificative ce atesta calitatea de asigurat;

“Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identitatii sale.Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia. ”Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Declararea naşterii
Declararea naşterii se face în maternitate în termen de trei zile de la naştere şi se obţine certificatul constatator al naşterii. Acesta se eliberează de la unitatea medicală unde copilul a fost născut sau, dacă copilul a fost născut la domiciliu, de către dispensarul medical teritorial. Pentru obţinerea certificatul medical constatator al naşterii copilului mama/părinţii trebuie să prezinte actului de identitate în original şi, atunci când este cazul, certificatul de căsătorie.
Înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă  la primărie
Pentru înregistrarea copilului la Oficiul de Stare Civilă este necesară obţinerea certificatului medical constatator al naşterii copilului. Depunerea actelor se face la primăria din localitatea unde a avut loc naşterea. Termenul legal de declarare al copilului este de 14 zile după care întârzierea este sancţionată cu o amendă. În cazul unor situaţii speciale (probleme sociale sau medicale) primarul poate dispune scutirea de plata amenzii.
Dacă mama este căsătorită pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului sunt necesare următoarele acte: actele de identitate ale părinţilor, certificatul de căsătorie, şi certificatul medical constatator al naşterii copilului.
Dacă mama este necăsătorită şi singură pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului este nevoie de următoarele acte: actul de identitate şi certificatul de naştere al mamei copilului şi certificatul medical constatator al naşterii copilului.
Dacă mama este necăsătorită iar copilul este rezultatul unei relaţii de concubinaj iar tatăl copilului doreşte să-şi recunoască paternitatea, pentru obţinerea certificatului de naştere este nevoie de urmatoarele acte: actele de identitate ale părinţilor, certificatul de naştere al mamei, certificatul medical constatator al naşterii copilului precum şi o declaraţie de recunoaştere a paternităţii semnată de ambii părinţi în prezenţa ofiţerului de stare civilă.
Dacă tatăl copilului refuză să-şi recunoască paternitatea şi mama doreşte să declanşeze un proces pentru stabilirea paternităţii trebuie să ia legătura cu un avocat; demararea procedurilor se face până când copilul împlineşte vârsta de un an.
Dacă copilul este cu paternitate nerecunoscută iar tatăl acestuia doreşte să-şi recunoască paternitatea acest lucru se poate face până când copilul împlineste vârsta de un an. Actele necesare sunt: actele de identitate ale părinţilor, vechiul certificatul de naştere al copilului împreună cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii semnată de ambii părinţi în prezenţa ofiţerului de stare civilă (numele tatălui apare trecut în dreptul rubricii TATA, dar numele de familie ramâne al mamei).
Dacă copilul a împlinit un an şi nu a fost declarat, pentru obţinerea certificatului de naştere se începe acţiunea de înregistrare tardivă a naşterii care se face numai pe cale judecatorească. Pentru rezolvarea acestei probleme este recomandabil ca mama să ia legătura cu un asistent social.
Obţinerea Livretului de familie
Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legii. Livretul de familie este netransmisibil şi serveşte la acordarea drepturilor reglementate prin lege.
Livretul de familie se eliberează de către serviciul de stare civilă al primăriei în a cărei rază teritorială are domiciliul părintele/reprezentantul legal pe baza buletinelor de identitate ale părinţilor, a certificatului de căsătorie şi a certificatelor de naştere ale copiilor.

Drepturile baneşti de care pot beneficia, la cerere, copiii şi familiile lor sunt urmatoarele:
Alocaţia de stat – acordată copiilor în vârsta de până la 16 ani, celor care urmează una din formele de învatamânt prevazute de lege până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar copiilor handicapaţi până la împlinirea vârstei de 18 ani. Se obţine pe baza unui dosar care conţine: buletinele de identitate ale parinţilor în original şi copie, certificatul de naştere al copilului în original şi copie şi certificatul de căsătorie. Acestea se depun la primăria din localitatea unde domiciliază părinţii copilului.
Conform prevederilor legale, titularul  dreptului la alocaţie de stat este copilul; alocaţia se plateste unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare, părintelui la care s-a stabilit, prin hotărâre judecatorească, domiciliul copilului sau i s-a încredinţat spre creştere şi educare.
Pentru copilul cu vârsta între 0-2 ani, cunatumul alocaţiei de stat este de 200 lei.
Indemnizaţia de naştere – începând cu prima naştere mamele au dreptul la o indemnizaţie de naştere pentru fiecare copil născut. Plata indemnizaţiei se solicită la primăria din localitatea unde domiciliază mama, pe baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele acte: buletinul de identitate al mamei în original, certificatul de naştere al copilului în original şi copie.
Indenmizaţia pentru trusoul nou-născutului – se solicită la primăria din localitatea unde domiciliază mama/părinţii, pe baza unui dosar care trebuie să conţină actele de identitate ale mamei/părinţilor în original şi copie, certificatul de naştere al copilului în original şi copie. Indemnizaţia pentru trusoul copilului este în valoare de 150 de lei.
Alocaţia suplimentară – acordată familiei care are în întretinere doi sau mai mulţi copii în vârstă de până la 16 ani (sau până la 18 ani, dacă aceştia urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învatamânt organizată potrivit legii sau sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate).
Prin familie se întelege: soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei, având domiciliul comun; persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se află în întreţinerea sa, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau încredintaţi.
Pentru obţinerea alocaţiei suplimetare se depune un dosar la primăria din localitatea de domiciliu a părinţilor care trebuie să conţină urmatoarele acte: certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie), buletinele de identitate ale părinţilor (copie şi original), certificatul de căsătorie (original şi copie) şi livretul de familie.
Ajutorul social este acordat familiilor, dar şi persoanelor singure, fără venituri sau cu venituri foarte mici.
Ajutorul social se acordă la cerere de către primăriile din localitate, iar persoanele care beneficiază de acesta trebuie să se afle  în una din următoarele situaţii:
– realizează venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară
– gravide, începând cu luna a patra de sarcină
– au copii în vârstă de până la 7 ani
– sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate
Concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani
Concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani se acorda femeilor, asigurate prin sistemul de asigurări sociale de stat. Acest concediu se acordă în afara concediului plătit pentru sarcină şi lehuzie.
Concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani se acordă, la cerere, în continuarea concediului pentru sarcină şi lehuzie sau oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani. Această perioada de concediu plătit reprezintă vechime în muncă.
Conform legii de acest concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani poate beneficia, opţional, oricare dintre părinţii copilului.

– sa fie insotit de infirmieri, daca sunt in stare grava sau netransportabili( pe brancard sau carucior) in cadrul sectiei cat si in cadrul altor compartimente in raport cu prevederile medicului curant; pacientul valid va merge la explorarile de pe alte sectii insotit de personalul sanitar;
– sa fie ajutat de infirmier sa se alimenteze in conditii corespunzatoare, cu respectarea dietei prescrise de medicul curant;
– sa fie ajutat sa-si faca toaleta zilnica in functie de starea sa de validitate;
– sa i se efectueze in cel mai scurt timp investigatiile pentru precizarea diagnosticului si aplicarea tratamentului medical complet( curative, preventive si de recuperare) individualizat si diferentiat in raport cu starea bolnavului, natura si stadiul evolutiv al bolii;
– sa fie informat( pacientul sau persoanele cele mai apropiate) asupra bolii si evolutiei, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat;
– sa i se asigure o ambianta placuta, alimentatie corespunzatoare afectiunii atat din punct de cantitativ cat si calitativ, precum si o servire a mesei in conditii de igiena;
– sa i se permita in cazuri deosebite si cu avizul medicului sef de sectie internarea cu insotitor, cu respectarea prevederilor legale;
– sa paraseasca spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost anuntat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate, consemnandu-se, sub luare de semnatura a bolnavului si a medicului aceasta situatie, in Foaia de Observatie;
– sa i se elibereze la externare biletul de iesire, intocmit de medicul curant cu aprobarea medicului sef de sectie, si sa primeasca recomandari de tratament dupa externare, eventual certificat de concediu medical, retete gratuite/compensate; foaie decont;
– sa completeze chestionarul feed-back al pacientului;
– sa beneficieze de toate ingrijirile medicale

– sa respecte si sa pastreze starea de curatenie in salon, coridoare, grupuri sanitare, etc;
– sa asigure pastrarea lenjeriei de spital( pijama, halat);
– sa-si pastreze in frigider alimentele aduse de familie;
– sa respecte personalul medico-sanitar;
– sa nu paraseasca spitalul pe durata internarii, decat in cazurile recomandate de medic( consulturi sau analize la alte unitati sanitare) ;
– sa respecte prescriptiile medicului curant;
– sa prezinte la internare: biletul de trimitere de la medicul de familie, actul de identitate, talonul de pensie, cardul national de sanatate, alte documente care sa ateste calitatea de asigurat;
– sa respecte programul de odihna, masa si primire vizitatori sau cel instituit in situatii de carantina;
– sa semnaleze asistentei-sefe sau medicului-sef de sectie orice deficienta intervenita pe parcursul internarii sale, in legatura cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient;
– sa nu depoziteze alimente primite de familie( apartinatori) in noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului;
– sa nu arunce pe geamurile salonului niciun obiect( aliment, gunoi, etc.);
– sa nu introduca in incinta spitalului bauturi alcoolice si sa consume astfel de bauturi;
– sa nu fumeze in incinta spitalului.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauziei, servicii de planificare familiala in conditiile art.233din Legea nr.95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilite prin contractul-cadru.