Informații utile

Some content here depending on data type

February 21, 2018

Comisia de concurs, numită prin Decizia  nr.1/05.02.2018, întrunită în data de 21.02.2018, ora 10.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi,  a procedat la verificarea dosarelor   candidatilor  înscrisi la concursul organizat de Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi, pentru ocuparea funcţiei de director medical, in data de 27.02.2018, cu începere de la ora 10.00 – proba scrisa. Urmare a consemnarilor din Procesul-verbal nr.1782/21.02.2018, comisia declară  “ADMIS “ urmatorii candidati:

Nr. crt.

Nume şi prenume Rezultat

1.

SOCOLOV  RAZVAN VLADIMIR

ADMIS

2. NICULESCU SIMONA

ADMIS

pentru a sustine pro

February 16, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de  12.03.2018 ora 10:00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna nr.49 concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

  • 2 posturi infirmiere –vacante, perioada nedeterminata – sectia Ginecologie;
  • 2 posturi ingrijitoare – vacante, perioada nedeterminata – Sala de Operatii.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care ate

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
February 5, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna “ Iaşi organizează concurs  pentru ocuparea funcţiei de Director Medical în conformitate cu art. 181 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, OMS nr. 284/2007 şi cu modificările și completările ulterioare și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 921/09.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director din spitalele subordonate Consiliului Județean Iași; Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi , din loc. Iaşi, strada Elena Doamna nr. 49, jud. Iași. La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile  generale şi specifice :

  1. Criterii generale:
    1. au domiciliul stabil în România;
    2. nu sunt condamnaţi definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii .de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei ,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie ,care i-ar face  incompatibili cu exercitarea functiei ,cu except

Posted in Uncategorized by admin
December 19, 2017

În urma sustinerii  desfasurarii  tuturor  probelor, la  concursul organizat în data de 06.12.2017 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de fochist , respectiv electrician, Comisia de concurs, numită prin  Decizia nr. 325/09.11.2017, consemnează  rezultatul final al concursului :

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul final la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
CAZACU SORIN /fochist ADMIS 40.33 40.33 RESPINS
CHIRIAC STEFAN/fochist ADMIS 40.00 40.00 RESPINS
FURCOI MARIUS/fochist ADMIS 26.66
December 14, 2017

În urma susţinerii interviului la  concursul organizat în data de 06.12.2017, pentru ocuparea unui post de electrician, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată,  Comisia de concurs consemnează rezultatul la interviu:

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la interviu Rezultat interviu
1. GHINIEI ANDREI 60.00 p Admis
2. MANOLE RADU 73.33 p Admis

NOTA: * Eventualele contestații se depun la secretariatul unității, în maximum 24 ore de la afișare. Secretar, Ec. Peste Daniela  

Posted in Uncategorized by admin
December 11, 2017

În urma sustinerii depunerii a doua contestatii la punctajul acordat la proba scrisa  la  concursul organizat în data de 06.12.2017 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de fochist , respectiv electrician, Comisia de Contestatie, numită prin  Decizia nr. 325/09.11.2017, respinge ambele contestatii si consemnează rezultatul dupa contestatii , dupa cum urmeaza:  

Nr crt     Nume Prenume Candidat Punctaj acordat de Comisia contestatie Observatii Admis / Respins
1  Chiriac Stefan         40  Respins
2 Turcan Ilie         41  Respins

  Rezultatul final al probei scrise – dupa contestatie,  este urmatorul:

Nr crt

December 7, 2017

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 06.12.2017 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de fochist , respectiv electrician, Comisia de concurs, numită prin  Decizia nr. 325/09.11.2017, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt. Nume  Prenume  candidat / Postul pt care candideaza Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 CAZACU SORIN /fochist 40.33 Respins
2 CHIRIAC STEFAN/fochist 44.66 Respins
3  FURCOI MARIUS/fochist 26.66 Respins
4 LUCA MIRCEA/fochist 40.00 Respins
5 TURCAN ILIE/ fochist 45.33 Respins
6 GHINIEI ANDREI/electrician 74p
November 27, 2017

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 06.12.2017 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a unui post de fochist , Comisia de concurs, numita prin Decizia 313/13.10.2017, comunica rezultatul selectiei de dosare:  

Nr. Crt. NUME   PRENUME      Candidat / postul pt care candideaza Rezultat selectie dosar Admis / Respins   Observatii
  1   CAZACU SORIN / fochist   ADMIS   –
2 CHIRIAC STEFAN / fochist ADMIS
3 FURCOI MARIUS / fochist ADMIS
4 LUCA MIRCEA / fochist ADMIS
November 10, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de  06.12.2017 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

  1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
  • Muncitor calificat (fochist ) -1 post  cu norma intreaga ,definitiv vacant- Serviciul A.T.A.I
  • Muncitor calificat (electrician)- 1 post  cu norma intreaga ,definitiv vacant- Serviciul A.T.A.I

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum

October 30, 2017

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 17.02.2017 – proba scrisa, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unui post de fochist cu 6 ani vechime in meserie, Comisia de concurs, numita prin Decizia 313/13.10.2017, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. Crt. NUME   PRENUME                Candidat Rezultat selectie dosar Admis / Respins   Observatii
1  CAZACU SORIN  RESPINS Lipsa dovada vechime de minimum  6 ani in meseria de fochist
2  CICORSCHI GENU  RESPINS Lipsa dovada vechime de minimum  6 ani in meseria de fochist
3  LUCA MIRCEA  
Posted in Concursuri by admin | Tags: ,