Sef sectie clinica Ginecologie si Sef sectie clinica Obstetrica

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. M.S.P nr. 1406/2006 , coroborate cu prevederile art. 185 din Legea 95/2006 – privind reforma in domeniul sanaatatii cu modificarile si completarile ulterioare, functiile de  :

– SEF SECTIE CLINICA GINECOLOGIE
– SEF SECTIE CLINICA OBSTETRICA

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 1. Cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza functia pentru care doresc sa concureze;
 2. Copie xerox a diplomei de studii;
 3. Adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
 4. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la Ordin MPS nr.1406/2006 ;
 5. Declaratie pe propria rasundere a candidatului din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa concureze;
 6. Declaratie pe propria raspundere a candidatului ,din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
 7. Certificat privind starea de sanatate;
 8. Documente care sa ateste calitatea de cadru didactic;
 9. Dovada /adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea si de Colegiul Medicilor;
 10. copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
 11. Copie a carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in munca;
 12. Un proiect de management privind evolutia viitoarei sectii;
 13. Chitanta de plata a taxei de concurs;

Taxa de concurs este de 200 lei si se achita la caseria unitatii.

Conditii de participare: 

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin O.M.S. (vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).

Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe:

– interviu-sustinerea proiectului de management care sa permita evaluarea capacitatii manageriale a candidatului si are urmatoarele caracteristici:

a) este obligatoriu
b) se sustine la nivelul unitatii
c) este eliminatoriu
d) in cadrul probei se acorda maximum 100 de puncte ,fiind necesare minim 50 de puncte pentru promovare ,in caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar in lipsa unui contracandidat ;

– proba scrisaconsta in tratarea a  10 subiecte formulate din legislatia sanitara si are urmatoarele caracteristici:

a) este obligatorie
b) secreta
c) eliminatorie
d) in cadrul probei se acorda maximum 100 de puncte,fiecare subiect fiind notat intre 0-10 puncte ,conform baremului intocmit de comisia de concurs inainte de inceperea corectarii fiind necesare minim 70 de puncte pentru promovare,in caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar in lipsa unui contracandidat;

-proba clinica sau practica operatorie pe bolnav se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist si are urmatoarele caracteristici:

a) este obligatorie
b) este eliminatorie
c) in cadrul probei se acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minim 50 de puncte pentru promovare, in caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar in lipsa unui contracandidat.

Responsabilitatea actului chirurgical de la proba clinica revine membrului de comisie cadru didactic cu functie de predare din disciplina de obstetrica ginecologie.
La punctajele obtinute in urma promovarii probelor mentionate mai sus se va adauga un punctaj rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale pe baza documentelor depuse de candidati la dosar conform normelor din Anexa la Ordin 1406/2006.
Dupa desfasurarea tuturor probelor vor fi declarati promovati candidatii care au obtinut minim 200 puncte.
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului anunt in „Viata Medicala” la Biroul RUNOS, telef.0232/210390- interior 210;
Concursul se va organiza in perioada cuprinsa intre 31 zile si 90 zile de la publicare.
Relatii suplimentare, bibliografia, calendarul de desfasurare a probelor de concurs si alte mentiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispozitie la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iasi cat si pe site-ul: www.spitalelenadoamna.ro

MANAGER INTERIMAR,

Dr. Gabriel MARTINESCU

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE

SEF SECTIE CLINICA OBSTETRICA SI SEF SECTIE CLINICA GINECOLOGIE

 1. Legea 95/2006 republicata, privind reforma in domeniul sanitar,cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul Spitale;
 2. Legea 46/2003 peivind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 4. Ordinul nr. 914/2006,pentru aprobarea normelor privind conditiile care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere ,prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile sanitare;
 6. Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 7. Ordinul nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private ,tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
 8. Ordinul 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca ,organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Ordinul nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public. 1. Norme cu caracter general.
 10. Ordinul 1284 din 17 decembrie 2012privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice;
 11. Ordinul nr.1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale;
 12. Ordinul 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/ laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalulyui public;
 13. Ordinul nr.1490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului;
 14. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare; Sectiunea 4 -Alte obligatii ale angajatorilor, Sectiunea 7 –Instruirea lucratorilor.

TEME PROIECT DE MANAGEMENT

SEF SECTIE CLINICA OBSTETRICA SI SEF SECTIE CLINICA GINECOLOGIE

 1. Imbunatatirea structurii si organizarii sectiei;
 2. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate in cadrul sectiei;
 3. Evaluarea sectiei pe baza indicatorilor de performanta de utilizare a serviciilor;
 4. Controlul infectiilor asociate activitatii medicale din sectie;
 5. Desfasurarea activitatii medicale in sectie pe principiul competentei,eficientei si eficacitatii;
 6. Implementare  protocoalelor de practica medicala in sectie;
 7. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii sectiei;

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PRIVIND EVOLUTIA VIITOARE A SECTIILOR OBSTETRICA SI GINECOLOGIE 

Candidatii dezvolta un proiect de management care vizeaza sectia Clinica Obstetrica respectiv Sectia Clinica Ginecologie (maxim 8- 10 pagini la fonturi de 14 in Arial, la un rand), conform structurii propuse mai jos.

A.Descrierea situatiei actuale a sectiei;
B.Analiza SWOT a sectiei: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari;
C.Identificare problemelor critice;
D.Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;
E.Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritare identificata;

1.Scop
2.Obiective-indicatori
3.Activitati:’

a). Definire
b). Incadrare in timp –grafic Gantt;
c). Resurse necesare – umane, materiale, financiare
d). Responsabilitati

4.Rezultate asteptate ;
5.Monitorizare – indicatori;
6.Evaluare – indicatori

CRITERIILE DE EVALUARE A PROIECTELOR DE MANAGEMENT PRIVIND EVOLUTIA VIITOARE A SECTIILOR CLINICE OBSTETRICA,  RESPECTIV  GINECOLOGIE

 1.Forma de prezentare a proiectului – 1 p;
– 0,5 p pentru respectarea indicatiilor privind forma textului (fonturi de 14, Arial ,la un rand )
– 0,5 p pentru respecatrea numarului de pagini: 8-10 pagini
2.Descrierea situatiei actuale a sectiei, laboratorului, compartimentului – 2 p;
3.Analiza SWOT a sectiei, laboratorului, compartimentului – 1,5 p;
4.Identificarea problemelor critice – 0,5 p;
5.Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute – 0,5 p;
6.Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata:
– Scop – 0,5 p;
-Obiective-indicatori – 0,5 p;
-Activitati:
a). Definire – 0,5 p;
b). Incadrare in timp –Grafic Gantt – 0,75 p;
c). Resurse necesare – 0,75 p;
d). Responsabilitati – 0,5 p;
-Rezulate asteptate – 0,5 p;
-Monitorizare – indicatori – 0,25 p;
– Evaluare – indicatori – 0,25 p;

Manager,

Dr. Gabriel MARTINESCU

CALENDAR CONCURS PENTRU FUNCTIA SEF SECTIE CLINICA OBSTETRICA SI SEF SECTIE CLINICA GINECOLOGIE    CONCURS PUBLICAT IN ZIARUL “VIATA MEDICALA” NR.51-52 /21.12.2018

– 21.12.2018 – 04.01.2019 – pana la ora 16.00 – depunere dosare de inscriere concurs;
– 07.01.2019 – verificare si confirmare documente depuse la dosar;
– 08.01.2019 – afisare situatie dosare, complet/incomplete;
– 09.01.2019 – 15.01.2019 – completare dosare incomplete;
– 16.01.2019 – verificare si confirmare documente depuse la dosarele incomplete;
– 17.01.2019 – afisare rezultate finale dosare-ADMIS/RESPINS;
– 18.01.2019 – depunere contestatii privind dosarele respinse;
– 21.01.2019 – solutionare contestatii;
– 22.01.2019 – afisare rezultate contestatii dosare respinse si afisare rezultate finale;

Manager,

Dr. Martinescu Gabriel

Sef birou RUNOS,

Jr.Popa Raluca

Leave a reply