Concurs secretar manager

October 8, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 30.10.2018  – proba scrisă, ora 10.00 la sediul unității din str. Elena Doamna nr. 49, concurs pentru ocuparea următoarei funcții : A. Funcția contractuală pentru care se organizează concursul:

  • Secretar – 1 post vacant – perioadă nedeterminată – Secretariat manager;

Concursul se desfașoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor  de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente: a). cerere  de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de  Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași; b). copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c). copiile documentelor care să ateste nivelul studiil

March 26, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, cu sediul in str.Elena Doamna nr. 49, anunta organizarea concursului/examenului pentru ocuparea , pe perioada determinata, a functiei de medic sef sectie Neonatologie. Dosarul de inscriere la concurs , va contine urmatoarele documente: – Adeverinta de Medic primar/specialist cu cel putin 5 ani vechime in specialitatea postului; – Cererea cu mentionarea functiei pentru care doreste sa candideze; – Copie Xerox a diplomei de studii; – Adeverinta cu confirmarea in grad profesional; – Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 2 la normele OMS 1406/2006 actualizat, – Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru care concureaza – Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in incompatibilitate; – Certificat privind starea de sanatate; – Dovada/Adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatii unde si-a desfasurat activitatea sau de catre Colegiul Medicilor din Romania; – Copia carnetului de munca /adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate – Un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei de Neonatologie – Chitanta de plata a taxei de consurs in suma de 150 ron se achita la casieria unitatii. Concursul/ex

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
March 20, 2018

În urma susţinerii ambelor probe (scris si interviu) la  concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a 2 posturi de infirmier –unul in Sectia Ginecologie si a 2 posturi de ingrijitoare si unul de ingrijitoare in Sala de Operatii, Comisia de Concurs, numită prin Decizia nr.04/14.02.2018, consemnează rezultatul final al concursului: Pentru infirmiere:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursu- lui
Alexa Dana Andreea Respins Respins
Balan Marinela Admis 75 50 62.50

March 19, 2018

În urma sustinerii  interviului  la  concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe:  Pentru Infirmiere:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba Interviu Rezultat proba Interviu
1 Balan Marinela 50 Admis
2 Butnariu Mihaela 70 Admis
3 Costachescu Elena 80 Admis
4 Hutanu Maricela Cristina Absent
March 12, 2018

 

Nr.crt Nume si prenume candidat Rezultat proba scrisa – Nota Rezulatat sustinere proiect specialiatate-Nota Rezulatat interviu selectie Nota Rezulatat final concurs –Nota Admis /Respins
1. NICULESCU SIMONA 9.40 7.67 8.93 8.67 ADMIS

SECRETAR COMISIE CONCURS SEF BIROU RUNOS, Jr.Popa Raluca Afisat astazi  12.03.2018 – ora 15:00.

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
March 1, 2018

In urma solutionarii contestatiei depuse de candidatul SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR comisia de contestatii comunica urmatorul rezultat: “se dispune suspendarea procedurii de concurs si reluarea acesteia de la etapa testului grila” Procedura se va relua dupa un nou calendar ce va fi publicat pe site-ul unitatii si la avizierul acesteia. Afisat: 01.03.2018 – ora 17:00 Secretar , Jr.Popa Raluca

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
February 27, 2018

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 27.02.2018 –ora 14.00  pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 27.02.2018 , orele  17.00:

Comisia

Candidat

Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă

SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR

7.6

ADMIS

NICULESCU SIMONA 10

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La urmatoarea proba-sustinerea proiectului de management  se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa. Sustinerea proiectului de management va avea loc i

February 26, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” –Iasi anunta prin prezenta urmatoarele modificari privind sustinerea probei scrise –test grila pentru concursul de DIRECTOR MEDICAL sustinut in data de 27.02.2018

  • Proba scrisa – test grila se va sustine la orele 14.00 fata de anuntul initial cand ora sustinerii probei scrise –test grila era ora 10.00
  • Afisarea rezultatelor probei scrise –test grila se va face la orele 17.00 fata de anuntul initial si anume 15.00

Manager, Presedinte comisie concurs, Dr.Dobre Cristina Elena

February 21, 2018

Comisia de concurs, numită prin Decizia  nr.1/05.02.2018, întrunită în data de 21.02.2018, ora 10.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi,  a procedat la verificarea dosarelor   candidatilor  înscrisi la concursul organizat de Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi, pentru ocuparea funcţiei de director medical, in data de 27.02.2018, cu începere de la ora 10.00 – proba scrisa. Urmare a consemnarilor din Procesul-verbal nr.1782/21.02.2018, comisia declară  “ADMIS “ urmatorii candidati:

Nr. crt.

Nume şi prenume Rezultat

1.

SOCOLOV  RAZVAN VLADIMIR

ADMIS

2. NICULESCU SIMONA

ADMIS

pentru a sustine pro

February 16, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de  12.03.2018 ora 10:00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna nr.49 concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

  • 2 posturi infirmiere –vacante, perioada nedeterminata – sectia Ginecologie;
  • 2 posturi ingrijitoare – vacante, perioada nedeterminata – Sala de Operatii.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care ate

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,